Manta Ray

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Manta ray

Letinye Letikulomndeni

Manta, Atlantic manta, Pacific manta

Scientific name

Manta birostris

Linani

Ingangemamitha lasikhombisa.

Kutiveta

Tinemtimba lomise kwediski lenkhulu netimphiko letinemakona lamatsatfu. Umlomo ungaphambili. Timphiko letimise kwenhloko tiseceleni kwemlomo. Emehlo aseceleni kwenhloko. Lomsila mudze kuanalomtimba. Ivama kubamnyama ngetulu kanye nelibala lelimhlophe etindzaweni letingetulu, ngalesinye sikhatsi tinemabadlana/cashata esiswini. Ema Mantas lamnyama ayabonakala/ayavela elwandle lelinematje lamahle.

Satiso Setintfo Tonkhe

Umndeni we Myliobatidae ufaka tinhlobo letisikhombisa kanye nemacembu lamashumi lamane nakubili etilwane. Timbili tinhlobo tetilwane teManta. Lencane kakhulu itfolwa ematjeni bese lenkhulu lehamba tindzawo (M. birostris). Tilwane letitfuswako. Tinematinyo lapatalele langasetjentiselwa kudla.
Tibonwa ematjeni lapho tigezwe tinhlobo letehlukene tetimfishi, letifana ne wrasse kanye ne Angelfish leyiseyincane. Tiyatsandza futsi tingawusukela umkhumbi lomile. Titala timfishi letincane ngaphandle kwekukhokha emacandza. Kusuka kuletimbili kuya kuletine letincane letitalwako.

Kudla Kwato

Tidla ngesisefo. Kudla kwato kufaka tilwane letincane/titjalo letincane letindanda ngetulu kwemanti kanye netibungu temfishi.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe letishisako/letibandzako kanye netindzawo letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Reef manta
Manta alfredi
Reef manta
Manta alfredi
Giant manta
Manta birostris