Manta Ray

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Manta ray

Ezinye Zakwabo Emndenini

Manta, Atlantic manta, Pacific manta

Igama Lesayensi

Manta birostris

Ubukhulu

Ingakhula beyibe mamitha alikhomba.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba onesakhiwo esirondo kanye namaphiko azincantathu. Umlomayo ungaphambili. Inenceye ebonakala njengephondo eseduze nomlomo. Amehlwayi asemahlangothini wehloko. Umsilayo mude ukudlula umzimba. Ivamise ukuba nombala omnyama encenyeni ephezulu yomzimba kanye nekhanyako encenyeni ephasi, kesinye isikhathi iba namacatjhazana emathunjini. Imihlobazo enzima ebizwa ngama-Black Mantas iyatholakala emalwandle abizwa nge-Coral seas.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Myliobatidae wakhiwe mikhakhawo elikhomba kanye nemihlobo ematjhumi amane nambili. Zinemihlobo emibili. Omncani wakhona utholakala hlangana neemilo zemamanzini kuthi ekulu yazo ibemhlobo othuthuka njalo (M. birostris). Zimhlobo wepilo esengozini yokutjhabalala tle. Zinamazinyo apataleleko ezingawasebenziseli ukudla.
Zibonakala hlangana neemilo zemanzini lapho kuhlanze khona ezinye iimfesi ezihlukahlukeneko, ezifana nama-wrasse kanye nabentwana bama-Angelfish. Zithanda ukwazi khulu, begodu zinokuya emikhunjini ejamileko engasikinyekiko. Zizala amadzinya sele aphila begodu athuthuke ngokwaneleko angaba mabili ukuya kamane, ngokuthi zibe mhlobo oqoqoselela ngendeni.

Ukudla Kwazo

imhlobo ophila ngokukhetha khulu kilokho ezikudlako. Ukudla kwazo kufaka hlangana iimbungwana zezinye iimfesi kanye nama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo Ejayelekileko

Reef manta
Manta alfredi
Reef manta
Manta alfredi
Giant manta
Manta birostris