Kulunyulwa Kwabo Logwaja

© Karoline Steenekamp

Bantfwana bamunya kubomake babo emaviki lamane, noma nje anganciphisa lining nelinani lelubisi lwakhe eze acala kudla lokucinile. Bangalunyulwa ngeliviki lesine. Ngesigaba lesisetulu sentsengo, bonkhe bantfwana balunyulwa evikini lesine ngoba bomake babo bangabe sebahlanganisiwe kungakapheli emalanga ekutalwa kwabo.
Kushiyana ngendlela ye ntalo ngayinye kanye nendlela yekudla, angivumelani nekusheshe kulunyulwe. Nginconota kuhlanganisa noma nje ngemaviki lamabili kuya kulamatsatfu emva kwekutalwa umangabe lomake asesimeni lesikahle.
Bantfwabakhe babese balunyulwa evikini lesitfupha. Lawo maviki langetiwe lamabili nabomake babo anika lesitoko lesincane sikhatsi sekufundza kubomake babo bese babanesibindzi bacine babancane. Sitoko lesilunyulwa sisincane sivame kubanetinkinga kantsi futsi kukhinyabeteka kwenta bologwaja bafe. Bantfwana labanetinkinga bangavama kutfola tifo letiningana (Bona Betemphilo).
Nabalunyulwa, hloba bonkhe labantfwana, babhale – ngekhokhi pheni – lapho ukhona khona bese uhlukanisa labasikati kulabadvuna (bologwaja labadvuna). (Bona umbhalo logciniwe). labadvuna nalabasikati labaphuma ecenjini lelikabili noma lelikatsatfu bangabekwa esibayeni lesikhulako noma esibayeni semhlambi baze balungele kukhetselwa sitoko sentalo yakusasa, sitoko sekutsengiswa noma sekubulawa.
Yiba nesiciniseko kutsi ubeka kahle ngebulili. Labahlanganisiwe balwa kakhulu kunalababekwe ngebulili babo kantsi futsi munye lomdvuna losemhlambini walabasikati ubanemndlandla kusuka enyangeni yesine ngebudzala bese kungavela liningi lebantfwana. (Bona titfombe tebu Lili/Telicansi).

Translated by Phindile Malotana