Go Tshwešwa ga Mutla

© Karoline Steenekamp

Masea a mama go tšwa go mmaona bo nnyane dibeke tše ka bago tše nne, le ge e le gore o tla fokotša bokaakang le boleng bja gagwe bja maswi a gagwe ka ge ba thoma go ja dijo tše tiilego. Di ka tshwešitšwa ge di le ka dibeke tše nne. Mo maemong godimo a kgwebo ya mutla, bana ka moka ba tshwetšwa tšeo mo dibekeng tše nne ka lebaka la gore bommabona ba tla be ba gwela gape mo matšatšing a mmalwa a matswalo a bona.
Go ya ka mokgwa wa tswadišo ya botee bja gago le go wa ja, ga ke šišinya tshwešo ya ka pele. Ke rata go gwela gape fela ka dibeke tše pedi goba tše tharo ka morago ga matswalo ge e le mutla wa tshadi o ka maemo a a botse kudu. Masea a gagwe a tshwešwa mo dibekeng tše di lego tshela.
Dibeke tšeo tše godimo tše pedi le bomma tšona di fa phahlo ye nnyane nako ya go ithuta go tšwa go mmmatšona le go ba bfasa ba lego boitshepo bja maatla. Thoto ye e tshwešitšwego e lego nnyane gantšhi e ba e gatelelwa kudu ke maikutlo gomme kgatelelo ya maikutlo ke taba ye kgolo ya go hlola lehu la mebutla. Bana ba nago le kgatelelo ya maikutlo le bona gantšhi ba na le kgonagalo ye ntšhi go hwetša malwetše a go fapafapana (Mobana Maphelo).
Ka tshwešo, arogantšha bana ka moka ka bong, ba swaye - ka koki pene - moo go kgonegago le aroganya ditshadi go tšwa dipoo (mutla wa tona). (Bona go boloka dikwala). Dipoo le ditshadi go tšwa go tše pedi goba tše tharo tša ditswala bjale di ka bewa ka mašakaneng a tše godilego ga goba mašakana a koloni go fihla ge di loketše karoganyo go ya ka thoto ya ka moso, thoto ya go rekiša goba polao.
Kgonthiša gore o kgaogantšha ka bong ka nepagalo. Diyuniti tše di tswakilego di lwa go feta tša bong bjo bo tee gomme poo ye tee ka go koloni ya tshadi e ka ba mafolofolo go tšwa dikgwedi tše nne tša bogolo le go latelana go tswala e e sa letelwago e ka goroga. (Lebelela diswantšho ka go Bong).

Translated by Lawrence Ndou