Ukulisisa Amadzinyana Ukumunya

© Karoline Steenekamp

Amadzinyana amunya kunina isikhathi esingaba ziimveke ezine, nanyana kesinye isikhathi unina anokuphungula ubunengi bebisi begodu aphungule nezinga lebisi njengombana amadzinyana athoma ukudla okuqinileko. Angalisiswa ukumunya eemvekeni ezine. Eendaweni lapho kuthengiswa khona iintenetjha ngobunengi, woke amadzinyana alisisswa ukumunya eemvekeni ezine njengombana unina vane sele ajarhwe ngeduna ngemva kwamalanga ambalwa azele ukwenzela bonyana amithe godu.
Sekuya ngendlela yakho yokukhulisa iintenetjha kanye nendlela yokuzipha ukudla, nokho angiphakamisi bonyana ulisise amadzinyana msinya kangaka. Ngikhetha bonyana njgiyijarhise ngeduna eemvekeni ezimbili ukuya kezintathu nangabe esikazi isebujameni obungobuphambili. Amadzinyanayo alisiswa ukumunya eemvekeni ezisithandathu.
Iimvekezo ezingezelelweko ezimbili zipha amadzinyana la isikhathi esaneleko nonina nokuthi akghone ukufunda kunina ukuthi azithembe abenamandla asesemancani. Amadzinyana alisiswa ukumunya asesemancani avamise ukubanjwa sigandeleli sangokomkhumbulo begodu leso kuvame ukuba ngiso isizathu sokufa kweentenetjha ezinengi. Amadzinyana agandeleleke ngokomkhumbulo asebujameni bokungabanjwa lula malwele ahlukahlukeneko. (Qala zePilo).
Ngesikhathi sokuwalisisa ukumunya ahlole ubulili woke amadzinyana, atshwaye – ngokusebenzisa ikoki – lapho kukghonakala khona bewuhluakanise asikazi kunawaduna. (Bona incwadi yokugcina amarekhodi) amadzinyana aduna nasikazi akhamba ngamabili nofana ngamathathu asengabekwa ngaphakathi kwamakheji wokukhulisa nofana ngomhlambi kileyo ekulu ukufikela lapho sele alungele ukungakhethwa bonyana kube ngiwo akhulisako, ukuthengiswa nofana isitoko esihlatjwako.
Qinisekisa bonyana uwahlolela ubulili ngendlela efaneleko. Abekwe ngobulili obuvangekileko abethana ukudlula nakahlukanisiweko begodu yinye eduna hlangana nezisikazi ingazithola sele ifuna ukujarha eenyangeni ezine kwaphela zobudala begodu kungabonakala sele ziphosa amaphahla angakalindelwa. (Bona ukukhethwa kobulili).

Translated by Johannes Nkosinathi