Kudlisa Tingulube Kudla Lokubolile

©Glenneis Kriel
Manje yini lokukakhe kudla kwetingulube? Swii ligama lakadzeni lelichaza kudla kwetingulube lokuhlangene nenyama noma lokwakhiwe ngenyama. Ngekusho kwe Animal Disease Act (Act 35 of 1984), akukho emtsetfweni kutsi balimi baphe tingulube loku kudla, noma kusekhishini labo, emikhumbini, edzaweni yekudla, etibhedlela naletinye tindzawo letinyenti. Ngaphandle ngabe loku kudla kubiliswe lihora lonkhe kubulala tifo. Loku kusho kutsi tingulube kufanele tingahlangani nemigcoma yetibi netilwane letifile.

Letinye tintfo

©Glenneis Kriel
Letinye tintfo letifana netitselo kanye netibhidvo, tinyani, emacembe, sinkhwa lesiphelelwe sikhatsi, libisi lelonakele, tonkhe letintfo leti tivumelekile. Balimi nabasebentisa leti tintfo kufanele bacophelele kutsi letintfo leti atikahlangani netilwane letifile futsi atikahlangani nemitsi leyingoti.
Kepha kudlisa tingulube letintfo leti kuphela kungaba nemtselela lokabi emphilweni nasekukhuleni kwetingulube. Ngekusho kwe South African Pig Producers Organisation’s production manual, Pigs for Profit, tingulube letidla sinkhwa lesonakele kuphela tingaba nemafutsa kakhulu inyama ibe yincane futsi tingabanjwa tifo kalula. Intfo lefanako nekutidlisa lokuluhlata, lokufanele kube yintfo yekuniketa umsoco hhayi kutsi kube kudla.

©Glenneis Kriel
Intfo lekahle longayenta nawusacabanga kutsi yini kudla longadlisa tingulube kona, kutsi ukhulume nebantfu labakufundzele kudla kwetingulube. Labantfu labafundzile batokucwayisa kutsi kukahle lokudla lokupha tingulube noma akukho kahle. Tingulube letingadli kahle ngeke tiphatse kahle, loku kutsikameta kukhula kwato futsi tingangenwa kugula kalula.

Translated by Thandokuhle Motha