Ukupha iImfarigi Ukudla Okuzinsalela

©Glenneis Kriel
Kuyini i-swill? I-swil libizo lesintu lokudla okuzinsalela okumumethe nanyana okukhe kwathintana nenyama nanyana ukudla okunomkhiqizo wenyama. Ngokuya kwe-Animal Disease Act 'Act 35 yonyaka ka-1984', kuphambana nomthetho ukupha iimfarigi ukudla okunjalo, nanyana kungabuya ekumbeni yokupheka, esikepeni, emavikilini wokudla, esbhedlela nanyana ehotela, ngaphandle kwalokha iinsalela lezo zibiliswe okungasenani i-iri ukubulala ama-pathogen. Loku=hu kutjho bona iimfarigi kufanele zibekwe kude nembindra kanye nezinye iinlwane ezifileko.

Eminye Imikhiqizo

©Glenneis Kriel
Eminye imikhiqizo elahliweko,efana nensalela zenthelo kanye nemirorho, iinsalela zentjalo ezifana nesphila, amakari kanye neomrhorhotjhi, kanye nensalela zema-factory ezifana noburotho osele bonakele, ama-dog cubes, ibisi elonakeleko, i-whey ebuya ephuma nakwenziwa i-cheese kanye namabele aphuma nakwenziwa utjwala kuvumelekile kungaphiwa iimfarigi. Lokha nabasebenzisa imikhiqizo le, abalimi kufanele batjheje khulu ukuqiniseka bona imikhiqizo leyo ayikahlangani nenyama yenlwane ezifileko begodu nokobana ayikamumathi amakhemikhali ayingozi nenetjhefu na.
Ukupha iimfarigi imikhiqizo le yodwa kunomthelela omumbi epilweni yenlwane kanye nekukhuleni kwazo. Ngokuya kwemanual ye-South African Pig Producers Organisation’s production manual, Pigs for Profit, iimfarigi ezidla uburotho obonakeleko kwaphela, zizokuzala amafutha kunenyama, begodu zingaba neminye imiraro yezepilo. Okufana nalokha nazidla imirorho nenthelo kwaphela. Okubonwa njengehlanganisela yamavithamini kwaphela. Into ehle ongayenza lokha nawuthatha isiqunto sokobana uzozipha ini iimfarigi zakho, kungaba kukhuluma nodorhodere wezokudla kwenlwane.

©Glenneis Kriel
Udorhodere uzokukhethela ukudla okunezakhimzimba ongakusebenzisa okungarhelebha ukukhandela ukutlhogeka kwezakhi mzimba eemfarigini, iimfarigi ezingatholi ukudla okulinganisekileko okukhambelana nemfuneko zemfarigi zizokugandeleleka ngokomkhumbulo, zibanjwe malwelwe begodu zikhule kabuthaka.

Translated by Busisiwe Skhosana