Flutemouth
Imfishi yemlomo lomkhulu

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Imfishi yemlomo lomkhulu/Imfishi lencama lendze

Ligama layo lesayensi

Fistulariidae

Linani

Ingemamitha langu 1,8m, silinganiso sayo singemashumi lasikhombisa emasentimitha.

Kutiveta

Yindze kakhulu, imise kwesikwele, inemtimba lowondzile, iyangekuncipha ekugcineni. Inemphumulo lemise kwelishubhu (sandingilizi). Litsambo langasemsileni livete lokusahhuka lokunekotini noma lihwayela lolusemkhatsini. Ematsambo lasetulu kanye nangasetibunu ayafana futsi ayaphambana nalelinye. Avame kuba ngumbala loyisiliva lonekukhanya lokuncane esiswini.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Fistulariidae ufaka luhlobo lunye kanye nemacembu lamane. Luhlobo lolokwatiko kutingela. Tishintja libala natibhaca phindze nekutivikela kubatingeli. Libala lekutifihla livame kuba ngunsundvu lobheke etulu kanye nemalayini layisiliva. Titfolwa emantini lavulekile njengelwandle nemifula.

Kudla Kwato

Tidla timfishi letincane kanye netilwanyana letitfolakala elwandle tititsatsa ngekutihuba ngemilomo yato.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tindlela, kushisa/kubandza kanye nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlaba wonkhe.