Flutemouth

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Flutemouth/Cornetfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Alikho

Igama lesayensi

Fistulariidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yi-1.8m, nokho ijayeleke ngamasenthimitha amatjhumi alikhomba.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude wamahlangothi alingana woke, kuthi ukuyela esiphethweni sayo irhunyele. Inepumudlwana ebumbeke njenge tjhubhu. Isitho sayo sokuthaya semuva sihlukaniseke kabili sakheka njenge forogo kanye nencenye ematsikana ede ephathi. Izitho zemuva kanye nalezo eziseduze nesitho sokukhipha uthuvi ziyafana begodu ziyahlangana. Ivamise ukuba nombala osiliva kanye nokhanyako emathunnjini.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Fistulariidae wakhiwe mkhakhawo munye kanye nemihlobazo emine. Ziba zumi abahle. Zitjhugulula imibalazo ukwenzela ukuzifihla kanye nokulahla umtlhala wamanaba. Imibalazo ezikghona ukuzifihla ngayo ngemimida ezotho kanye nosiliva. Zimhlobo obekelelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesi ezinye kanye neenlwanyana zamanzi ezincani ngokuthi zizimunye.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.