Flatworms
Tibungu Letipatalele

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Tibungu letipatalele

Ligama Lesayensi

Pseudocerotidae

Linani

Tingemashumi lamatsatfu emasentimitha, silinganiso silishumi lemasentimitha.

Kutichaza

Ipatalele, njengelicembe, imitimba ilula. Sigogo lesisemaphetselweni sinemifincizo emgceni. Tinetimbobo letimbili tidvute neliphetselo lwenhloko. Imibala iyahlukana kusukela ku nsundvu lomacashata, mphunga naluhlata kuya kuluphuti lokhanyako namnyama. Letinye tinetingalo letingatsi tiyavimba ngetulu kwemtimba.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Pseudocerotidae ufaka incenye yemtimba lephilako kanye netibungu. Tinganyakata ngekushesha. Tisebentisa tinwele noma emamasela kukhuphukela embhedzeni welwandle. Tisebentisa liphayiphi lelidze ekubambeni tinyamatane. Liphayiphi ligcina ngalokungabonakali etibunu. Umtimba ulula futsi usetjentiselwa kushintjisa umoya. Ema Hermaprodites (angasebentela silisa nesifazane). Tingavundzisa tiphindze titalele emacandza lamanengi.

Kudla Kwato

Tidla tilwane letincane tasemantini, tibungu kanye netilwane temitimba lelula.

Kusakata

Tivela ngetindlela tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Timfishi letatiwako

Candy-striped flatworm - Prostheceraeus vittatus
Yellowspot flatworm - Thysanozoon nigropapillosum
Splendid flatworm - Pseudobiceros splendiduswa elwandle