Flatworms

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Flatworms

Igama lesayensi

Pseudocerotidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amathathu, kodwana zijayeleke ngamasenthimitha alitjhumi.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba osipara, obumbeke njenge kari begodu awunghwari. Incenye yesiphetho sesikhumba sayo inomuda obonaka kwanga uhlobisile. Inezitho ezimbili ezikhamba ezingakahlukani ezifana neengojwana ezincani ziseduze nesiphetho sehloko. Imibalazo ihluka ukusuka kozotho okuqarhekileko, omlotha kanye nohlaza satjani ukuya ko-orentji okukhanyako kanye nonzima. Ezinye zazo umzimbazo wakheke pheze njenge zipho elincophileko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Pseudocerotidae ufaka hlangana lezo ezibizwa ngama-parasitic flukes kanye ne-tapeworms. Ikghona ukukhamba msinya khulu. Isebenzisa iinhluthu zazo nofana imisiphazo erhunyeleko ukuthi itjhelele esandeni emagega nelwandle. Isebenzisa ipumulo ukubamba ukudla (proboscis). Umzimbayo uyatjhelela begodu ziwusebenzisa njenge ndlela ukwaba umoya ophefumulwako. Kesinye isikhathi ikghona ukuthatha indima yokuba ngeduna ibuye itjhugulukele kesikazi. Imbelekwazo iza ngokuhlangana bese zibekela idlanzana lamaqanda.

Ukudla Kwazo

Iphila ngokudla iinlwanyana ezincani zangemanzini, imizoka kanye nama-molluscs.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo eminye

Candy-striped flatworm - Prostheceraeus vittatus
Yellowspot flatworm - Thysanozoon nigropapillosum
Splendid flatworm - Pseudobiceros splendidus