Flatheads
Tinhloko Letipatalele

© Johan Boshoff.

Ligama lemndeni lelatiwako

Inhloko lepatalele

Ligama lelinye lelatiwako

Imfishi yengwenya

Ligama lesayensi

Platycephalidae

Linani

Tingangelimitha linye, silinganiso singemashumi lamatsatfu ema sentimitha.

Kutichaza

Inhloko lenkhulu lepatalele, umsila locijile. Tinembala wekubhaca lokhanyako nalomnyama emtimbeni wonkhe. Mnyama, nsundvu, mtfubi lonamphunga kanye namhlophe. Tingashintja libala kwentela kungena kulimuva.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Platycephalidae ufaka tinhlobo letilishumi nesiphohlong kanye nemacembu lamashumi lasitfupha etimfishi. Tiyaluka ngetulu kwemanti. Tibhaca ngephansi kwesihlabatsi noma tisebentise kubhaca kwentela kulungiselela kuhlasela tinyamatane. Tibamba letinyamatane naseyidvutane kahle. Imitimba yato iyindingilizi umatibhukusha. Letinsikati tigcwele emantini lavulekile.

Kudla Kwato

Tidla tilwane letincane kanye netimfishi letincane.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe letishisako/letibandzako kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Bartail flathead (Platycephalus indicus)
Broadhead flathead (Thysanophrys arenicola)
Longhead flathead (Papilloculiceps longiceps)