Flatheads

© Johan Boshoff.

Igama lomndenazo elijayelekileko

Flatheads

Elinye igama ebizwa ngalo

Crocodilefish

Igama lesayensi

Platycephalidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha yinye, nokho zijayeleke ngokuba masenthimitha amatjhumi amathathu.

Ikambiso Yokufanisa

Inehloko ekulu epataleleko, nomsila onqophileko. Inesikhumba sombala omnyama nokhanyako umzimba woke. Zinombala ozotho, onzima, omthuthu kanye nomhlophe. Imibalazo inokutjhuguluka ukwenzela ukukhambisana nalapho ekhona naleso sikhathi.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Platycephalidae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nobunane kanye nemihlobazo ematjhumi asithandathu. Zimhlobo ohlala phasi esithomeni samanzi. Zivame ukubhaqa ngaphasi kwesanda nofana nofana zisebenzise isikhumba sombalazo ukubamba ukudla. Lokho ezikubambako zivele zikuginye nayiseduze khudlwana. Imizimbazo ibonakala irondo lokha nayithayako. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinlwanyana ezincani zangemanzini kanye neemfesana ezincani.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Bartail flathead (Platycephalus indicus)
Broadhead flathead (Thysanophrys arenicola)
Longhead flathead (Papilloculiceps longiceps)