Eland

© Nigel Dennis

Ligama

Eland (Taurotragus oryx)

Kutiveta Kwato

Ema Eland esilisa angakhula abenebudze lobufika emahlombe ngema metre langu 1,7 bese sisindvo sibangemakhulu layimfica ema kg. Ngesimanga semtimba wayo lomkhulu, ema Eland enta ngekushesha bese tinkhabi letinkhulu tizuba ngetulu kwefenisi. Tineliguludla lelincane ngasemahlombe nesicunjana setinwele. Timphondvo tawo letisindzako tayomibili lemilili tibheke emuva bese budze bato limetre linye futsi labhalwa phansi. Ema eland esifazane mancanyana, akala emakg lasisindvo lesimakhulu lamane nemashumi lasihlanu. Lamadvuna anelibala letinwele letimnyama ngasesimongweni lelivala sikhumba. Sifazane kanye neSilisa sinetikhumba letilibala lelinsundvu lohhwabile. Aphindze abe nemigca lemihlophe lophelako lobheka phansi ngaseceleni kwetimbambo nenyonga, lokukuchaza iEland.

Kudla Kwayo

Le Eland iyadla, ihlanganisa titselo letiningi. Ingaphila sikhatsi lesidze ngaphandle kwemanti, kepha itsembela etitselweni te Tsamas ne Gemsbok Cucumbers kuhlanganisa sikhala semantic.

Kwentiwa

Noma le Eland ite sikhatsi sekuhlangana, la Ningizimu Afrika kubhaliwe kutsi kunetinyanga lapho itala khona ematfole lamanengi. Litfole linye litalwa ngumake walo emuva kwetinyanga letiyimfica. Ematfole angagijima nemhlambi alicedvwa kutalwa.

Indzawo Yekuhlala

Tindzawo tekuhlala kubasemkhatsini welihlandze, indzawo lenetjani, kuya emahlatsini lamancane langase north we Orange river, kuya emahlatsini lalula lase KwaZulu – Natal. Le Eland silwane lesiphitsitelako kanye netihlahla letihlangene letibutsa kushisa lobuphuma emimoyeni yasebusuku leletsa emandla noma kuphila kulenyamatane lehlala etindzaweni letinemanti lamancane.

Lapho Titfolakala Khona

Ema Eland angabonakala kuma game reserves lala Ningizimu Afrika. Etindzaweni lapho betivama kuyaluka khona tasuswa, tiphindze tetfulwa ngemphumelelo lenhle.

Tilwane Letitingela Letinye

Ema Eland lamadzala atingelwa ngemabhubesi nema hyena lanemabala bese lalamancane ema eland avame kubambeka kuleto tilwane letifaka ekhatsi Tingwe, Cheetahs kanye neTinja tesiganga.