Eland

© Nigel Dennis

Leina

Eland [Taurotragus oryx]

Ponalo

Dipoo di ka gola go ya go dimitara tše 1,7 bogodimo gomme e be boima bja dikilograma tše 900. Ntle le gore mme wa o boima, Eland e mahlagahlaga kudu e bile e kgona go tlola magora bonolo fela. E na le serotšwana magetleng le letlalo ka fase ga seledu. Boima bja dinka tša bong ka bobedi ke tšeo di kobegetšego morago di botelele bja metara e tee e kwadilwego. Ditshadi ke tše dinnyane, di ka ba 450 ya di kilograma. Tša dipoo di na le lebala la moriri wo moso phahleng o apešitswego letlalo. Tse ditona le tse di tshegadi ka bobedi di na le mmala wo botsothwa bjo bo sehla ka mmala mo matlalong a tsona. Gape di na methalo thwi ye me tšweu, ye e lego ke ya Eland fela.

Dijo

Eland e ja dihlare le dihlatšana, e šomiša mehuta ya go fapanego ya dimela. E ka phela lebaka le le telele e sa nwe meetse, fela e phela ka dienywa tša Tsamas le Gemsbok Cucumbers go fihlelela dinyakwa tša meetse.

Pelegišo

Le ge Eland e sena sehla sa pelegišo, mo Aforikaborwa go nnile le go bonwa gore go na le tše di godimo kudu go feta dinamane tše belegweng go feta dikgwedi tše dingwe. Namane ke ye tee fela ye belegwang morago ga go duša ga paka ya dikgwedi tše senyane. Dinamane di ka kitima le mohlape diri fela tše mmalwa morago ga pelego.

Boiswaro

Ye nngwe ya dimelo tše di kgahlago tša mohlape wa Eland ke gore e akaretša hlokomelo ya dinamane. Ge e tšhošediwa ke dibata, mophato o itira sehlopha ka pele ka bophara bja tse dipoo gomme di šireletše dinamane le ditshadi tša go ima ka morago. Ka lebaka la go huduga ga mehlape ya Eland go ya go nyaka mafulo a matalana dibakeng tše kgole, gore dipoo di leke go buša dibaka le go di šireletša ga go kgonege. Le ge go le bjalo dipoo di rata bontšha mokgwa wa buša dibaka go dikgadi ka nako go goela.

Bodulohlago

E rata mafelo a go farologana go tšwa go seka legwatata, a nago le bjang, a nago le dihlatšana, bokone bja noka ya Namune, go ya go lešoka la dihlatšana KwaZulu-Natal. Eland e sepela bošego le dimela tše di monyelago meetse mo moyeng go le bošego ka seedi gore di kgone go tla go fa diphoofolo tša leloko la pudi ka meetse.

Di hwetšwa kae?

Eland e ka hwetšwa dileteng tša tšhireletšo tša diphoofolo tša Aforikaborwa. Dileteng tšeo di bego di fedišitšwe gona di bušeditšwe mo di phelago ka boitumelo.

Dibatana

Di-Eland ye kgolo ke motšwasehlabelo wa ditau le diphiri tša mabala, gomme tše di nnyane di ba batswasetlhabelo ba diphoofolo tše di jago nama bjalo ka Nkwe, Lengau le dimpšha tše hlaga.