Coelacanth

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Coelacanth

Ligama Lelinye Layo

Imilente Lemine Lemidzala

Ligama Lesayensi

Latimeriidae

Linani

Ingu 1,7m

Kutichaza

Umtimba locinile lomkhulu, lonetigogo letimatsambo letingatsi tiyacitseka. Letigogo ungatsi timatinyo. Mabili ematsambo langasemuva lafananako. Ematsambo langasemsileni layindingilizi. Luhlata losasibhakabhaka lotopele locwebetelako lonemacashata lakhanyako emtimbeni wonkhe.

Satiso Sebantu Bonkhe

Lomndeni we Latimeriidae ufaka luhlobo lunye kanye nemacembu lamabili. Noma tingenawo umndeni lophilako, kepha tatfolwa ngemnyaka wa 1938. Leyodvwa yekucala leyabonwa elugwini lwase East London, ngasemfuleni loyi Chalumna.
Yatfolwa ekhatsi emantini lashonako (likhulu-kumakhulu lamane ema mitha) emihumeni nase miseleni. Etindzaweni letingaphambili nasemuva letibonakalako letisetjentiswa ‘nakuhanjwa’ nanoma kubhukushwa. Batingeli labaphitsitelako. Emacadza achobosela ngekhatsi kwemitimba yato.

Kudla Kwato

Tidla timfishi letiphansi kakhulu emantini lanematje, ema skates, netimfishi letifanana nenyoka. Tidla ngaletinye. Indlela yekugaya emtimbeni wato ihamba ngelizinga lelincane, kusho kona kutsi akudzingeki kudla lokunengi.

Kusakata

Tindzawo letatiwako bo Sodwana, Comoros kanye ne Indonesia.