Coelacanth

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Coelacanth

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Milenze emine emidala (Old Four legs)

Igama Lesayensi

Latimeriidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha yinye nekhomba (1.7m)

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude kanye namacephe wesikhumba sawo amakhulu alengelelako. Amaphepha akha isikhumba sayo aneencenye ezilengeleleko nezakheke njengamazinyo. Inezitho zokuthaya ezikulu zemuva kanye nezisendaweni ekhipha ithuvi ezifanako. Inomsila orondo. Inombala ofana nekhopha nokuhlaza okumnyama kanye namacatjhazana akhanyako emzimbeni.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Latimeriidae wakhiwe mukhakhawo owodwa kanye nemihlobazo emibili. Kukhe kwecatjangwa bonyana zitjhabalele, kodwana zabuya zatholakala ngomnyaka ka-1938. Esibonelo sazo sokuthoma sabanjwa ngaphandle kweligu le-East London, ngapphandle komlambo i-Chalumna river.
Zitholakala ngaphakathi kwamanzi atjhingela ngamamitha alikhulu ukuya kamakhulu amane hlanganga namarholorholo wangemanzini. Izitho zayo zokuthaya ezise sifubeni kanye nezisemuva zizisebenzisela ukukhamba lokha nazithayako. Zizuma ebusuku begodu zimihlobo ezala amadzinyani aphila ngokuwaqoqoselelela ngendeni.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimilo zemanzini atjhingelako, neminye imihlobo efana nama-skates, eels. Imhlobo olisebenzisa khulu ithuba nayidlako. Ibabuthaka nayidlako, ngebangelo ayidingi ukudla okunengi.

Ukusabalala Kwazo

Iindawo zazo ezaziwako zifaka hlangana i-Sodwana, Comoros kanye ne-Indonesia.