Clownfish

© Johan Boshoff

Ligama

Clown damselfish

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Clown damselfish

Ligama Lato Lelinye

Anemonefish

Ligama Lesayensi

Amphiprioninae

Linani

Ingangemasentimitha lalishumi nesiphohlongo, silinganiso ngemasentimitha lalishumi.

Kutichaza

Iyindingilizi, inemtimba losidudla lonematsambo lamakhulu. Ingaba nelulaka/luchweba. Imibala iyehlukahlukana kusukela kumtfubi, luphuti, bovu noma mnyama lonalokumhlophe lokume kubheke etulu lokunetigadla noma tindingilizi emtimbeni wonkhe.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni lomncane we Amphiprioninae ufaka tinhlono letimbili kanye nemacembu lamashumi lamabili nesiphohlongo. Takha budlelwane lobufanako nema anemone. Emangcoliso ato apha imphilo bese lama anemone apha sivikelo etimfishini. Tivela ngemacembu lamancane emindeni lemitsatfu kulama anemone. Onkhe ema clownfish atalwa amadvuna bese ajika bulili bawo uma leletinsikati tifa/tishona. Titalela emacandza dvute ne anemone lengetulu kwemhlaba. Lelendvuna ihlala igadzile kuze kufike sikhatsi sekuchobosela.

Kudla Kwato

Tidla titjalo letincane letihluma emantini noma eceleni kwemanti, titjalo netilwane letincane, tilwane letinemitimba lelula kanye netilwane letincane tasemantini.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tindlela tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Clown anemonefish - Amphiprion percula
Nosestripe clownfish - Amphiprion akallopisos
Twobar clownfish - Amphiprion allardi