Clownfish

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Clown damselfish

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Anemonefish

Igama Lesayensi

Amphiprioninae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha alitjhumi nobunane, nokho zijayeleke ngokuba masenthimitha alitjhumi.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba ononileko nofana odege, orondo onezitho zokuthaya ezikulu. Ivamise ukuba bukhali. Imibalazo ihluka ukusuka kosarulana, o-orentji, obovu nofana onzima kanye nemida emihlophe evundlako nofana amacatjhaza emzimbeni.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni ongomncani wama-Amphiprioninae wakhiwe mikhakhawo emibili kanye nemihlobazo ematjhumi amabili nobunane. Zakha ubudlelwa bokuphilisana nemihlobo ebizwa ngama-anemones. Uthuvi bazo bunothisa bebuphe iimilwezi ipilo kuthi sona isimilwesi sisebenze ukuvikela iimfesezi. Zitholakala ngemindeni emihlambi emincani hlangana neemilo zemanzinezi ezibizwa ama-anemone. Zoke iimfesi zemibalezi zizalwa zingeziduna begodu zitjhugulule ubulili lokha esikazi nengekulu ephetheko ifako. Zibekela amaqandazo eduze kodwana ngaphasi kweemilo zemanzinezi ezinobudlelwano nazo. Eduna uwigada amaqanda ukufikela lapho aqoqoselwa khona.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla umhlobo weemilo zemanzini ezibizwa ngama-algae, neenlwanyana ezincani zangemanzini ezifaka hlangana i-plankton, mollusks and crustaceans.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo obufuthumeleko nobupholileko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Clown anemonefish - Amphiprion percula
Nosestripe clownfish - Amphiprion akallopisos
Twobar clownfish - Amphiprion allardi