Boxfish
Imfishi Yelibhokisi

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Imfishi Yelibhokisi

Ligama Lelinye Lelatiwako

Kute

Ligama Lesayensi

Ostraciidae

Linani

Lingangemashumi lasitfupha emamitha.

Kutichaza

Tigogo te hexagon tihlanganiswa ticine, njengelibhokisi lelisigogo lesicinile. Lenandlela inciphisa kuyaluka kwato. Kute ematsambo lancama lavelako emtimbeni. Tibhukusha ngalamatsambo ato langasemabeleni noma esifubeni. Tinemlomo lomncane. Tinemibala leminengi, kepha lendlela/kuma kwe honeycomb ngukona kwatiwa.

Satiso Sebantu Bonkhe

Umndeni we Ostraciidae ufaka tinhlobo letilishumi nakune kanye nemacembu lamashumi lamatsatfu nesikhombisa. Leligama layo lisho ‘sigogo/sikhumba ngesi Greek. Umndeni we Pufferfish kanye ne Cowfish.
Inhlobo yinye (Lactophrys) lifika iphoyizini esikhumbeni sayo. Atiphangisi natibhukusha, kepha tingakunika litubane lelikhulu natiphazanyiswa/tihlukunyetwa. Letincane timise kwendingilizi futsi tivame kuba nemibala lekhanyako. Emacandza ato atfolakala elwandle/emantini lavulekile.

Kudla Kwato

Kudla kwato kufaka tilwane tetigogo leticinile, tilwane temitimba lelulekile, letinemitimba lelula, ematje lalula, tibungu kanye netitjalo letincane letihluma/letimila emantini noma eceleni kwelwandle.

Kuhambisa

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Emacembu Latiwako

Boxfish (Imfishi Yelibhokisi) - Ostracion cubicus
Whitespotted boxfish (Lemhlophe nemacabhacabha imfishi yelibhokisi) - Ostracion meleagris