Boxfish

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Boxfish

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Alikho

Igama Lesayensi

Ostraciidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi asithandathu.

Ikambiso Yokufanisa

Amaqephe wesikhumba sawo apakeleka ngendlela eqinileko, kanye nomzimba oqinileko owakheke njenge bhoksi. Isakhiwesi siyenza ingakghoni kuhle ukuthaya ngokukhululeka. Ayinazo izitho zokuthaya ezisebaleni. Nokho ithaya ngalezo zaphambili ezisesifubeni. Inomlonyana omncani orondo. Ziyahluka ngemibala kodwana ukuhleka okubizwa nge-honeycomb ngikho okujayelekileko.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Ostraciidae wakhiwe ngimikhakhawo elitjhumi nane kanye nemihlobo ematjhumi amathathu nekhomba. Igama layo lihlathulula ‘iqephe’ (shell) ngelimi lesi-Greek. Zimndeni womhlobo we-Pufferfish kanye ne-Cowfish. Omunye wemihlobayo (Lactophrys) uvamise ukukhupha itjhefu esikhumbeni sayo.
Imhlobo othaya buthaka, kodwana uvamise ukukhamba ngebelo eliphezulu nawothuselweko. Ezincani zakhona zinesakhiwo esirondo begodu zivame ukuba nombala okhanyako. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinkala, imizoka, iimilo zangemanzini (algae) neenlwanyana ezincani zangemanzini kanye nama-sea squirts.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo Ejayelekileko

Boxfish - Ostracion cubicus
Whitespotted boxfish - Ostracion meleagris