Tree Squirrel
Sehlora sa Sehlare

© Shem Compion

Leina

Sehlora sa sehlare goba Sehlora sa sethokgwa sa Smith (Paraxerus cepapi)

Ponalo

Palomoka ya botelele e 350 ya dimilimetara, mo ele gore seripa gare ke mosela. Mehuta ye ay diphidi e na le boima bja digrama tše 200. Mebala ya matlalo a tšona a fapane go ya ka dilete. Ka Borwa le dikarolo tše di omilego tše ikadilego ka mmala o o putswa, ka Bohlabela ke mmala o bo tsothwa. Hlogo le maotong ke mmala wa go rusa.
Mmala wa dikgara o ya fapa fapana go tloga go ya serolane go ya serolane sa go fifala, go ya go bošweu ka bodikela. Sehlora sa sehlare se na la dimpa tše tšhewu. Diphoofolo tše, tše phagamego le go dula di šoma di emiša mesela ka go o otlollela morago.

Dijo

Dijo tša tšona ke tše bohlokwa ke dimela, eupša go swana le bontšhi bja magotlo e ja dikhunkhwane. Sehlora sa sehlare se šomiša maoto a ka pele go ralokiša dijo ge e iphepa. Di gaša dipeu ka fase dikutu tša mehlare goba bjanye bjo bo kopana, gona do dira bonolo gore dihlare di ate.

Tswalo

Ka Borwa bja Equator di tswala ka sehla. Go gwerana le go ya mosemeng go direga nakong ya kgwedi ya Phato. Di tswala ye tee go ya go tše tharo tše nnyane kgweding ya Dipahlane go ya go Dibatsele, ka morago ga lebaka la matšatši a 56 a go duša. Tše nnyane di kgwešwa ka dibeke tše tshelelago le go šia sehlaga go yo iphepa ka bo tšona di le matšatši a 19 fela.

Maitshwaro a Setšhaba

Bjale ka ge e le diphoofolo tše phelago mehlageng, eupša di fetša nako ye ntšhi di le fase di nyaka dijo. Ge di ka tshwenywa ka mehla di tla nyaka go botšhabelo mehlareng. Bošego, dihlora tša dihlare di tsena diphogong tša mehlare.
Tše nnyane di ba maemong a go ya mosemeng ka dikgwedi tše tshela go ya go tše senyane, mo e bego ka sebaka se ke moo di lelekwago ke tše tswalago ka bobedi. Dipoo gagolo ke tšona tše hlokomelago sebaka, eupša ditshadi gantšhi ditshadi di tla ba tše di kitimišang tša go tsenelela ge di hlokometše tše nnyane.

Bodulohlago

Di dual mafelong a mabjang mo go nago le mehlare, go akakaretša mehutahuta ya go fapana ya mašoka. Di rata mehlare ye kgodišago ka phago mo tlogo aga sehlaga. Bjalo ka mopane, ge di sa kgone go hwetša diphago mehlareng.

Moo di Hwetšwago

Tekanyetšo ya ka Borwa ya abaganyo ya magotlo a ka Aforika Borwa e tlolela ka gare ga dihlareng le mabjanye, dileteng tša Lebowa-Borwa, Lebowa le Mpumalanga le go tloga mo go yago Bohlabela go ya Swaziland le Mozambique.

Dipalopalo tša Bohlokwa

Leina la se-Latin: Paraxerus cepapi
Boima (tshadi): Digrama tše 108 - 265
Boima (Poo): Digrama tše 76 - 240
Botelele (tshadi): Disentimetara tše 35
Botelele (Poo): Disentimetara tše 35
Go Duša: Dikgwedi tše 2
Palo ya tše nnyane: 1-3
Go lokela moseme: dikgwedi tše 10
Boima bja Tswalo: Digrama tše 10
Odara: Rodentia
Lapa: Sciuridae

Tswalo

1 - 3 tše nnyane di belegwa nako ye ngwe le ye ngwe ya ngwaga, e ya godimo ka dikgwedi tša Diphalane – Moranang. Di duša ka dibeke tše 8.

Tlhalošo ya Mohlala

Maoto a disentimetara tše 2, gomme a ka morago ke disentimetara tše 3.