Taolo ya Tlelaemete ya Diruiwa tša Mapheko-Thempheretšha

© Glenneis Kriel

Maemo a tlelaemete a ka ba le khuetšo ye kgolo ka go pheleng gabotse ga diruiwa tša mapheko le tša maphelo, kudukudu ge dinonyana di bewa ka dintlong. E akaretša taolo ya dithemperetšha, monola le kelo ya tseno ya moya goba tseno ya moya.

Dithemperetšha

Dithemperetšha tša dintlo tša dikgogo di fapana ka tswadišo go tšwa go ye nngwe go ya go ye nngwe, ka ditswadišo tše dingwe, go swana le melala ye mapono, di kgona go kgotlelela dithemperetšhara tše borutho go feta ditswadišo. Ka go le lengwe ditšuwane tša melala ya mapono di kotsing kudu ka maemong a tlelaemete ya go tonya, ka fao ke mogopolo o botse go tšweletša tswadišo ye e swanelego maemo a tlelaemete ya ka tikologong ya gago ya tšweletšo kudukudu ge e le gore dinonyana di tla bewa ka ntle.
Dithemperetšha tša maleba tša go bea dinonyana di tla laolwa ke maemo a monola. Le ge go le bjalo, dilere tša thekišo di swanetše go bewa go tloga ka 20 ° go ya go 24 ° C. Dinonyana di ja dijo tše ntšhi ka maiteko a go dula di le borutho ka le 1 ° C ya fase ye nngwe le ye nngwe ka fase ga pharologano ye, bjale ka ge boleng bja mae, tšweletšo le tirišo ya yona di amega ka go sa nyakege ge dithempheretšha di ya ka godimo ga pharologano.
Tigelo ya dithempheretšha tšas dintlo tša ka kgwebong dikgogokgadika di ithekgile kudu mengwagengs. Ka ge e le molao wa kakaretšo ditšuwane tša go le letšatši ka bogolo dis nyaka themperetšha ya 34 ° C go re di atlege, morago ga fao dithempheretšha di ka fokotšwa ka 0,3 ° C tšatši le lengwe le le lengwe go fihlela dithemperetšha sdi fihla go 20 ° C ka beke ya bone.
Ga se fela gore dikelathempheretšha di swanetše go bewa ka bogodimo bja matolo go tšwa lefaseng go lekanya le go lekola themperetšha mo ditikologong tša go fapafapana ka ntlong ya diruiwa tša maphego, eupša balemerui ba swanetše go akaretša lebelela dikgogo tša bona ge di sa iketla.
Dinonyana tše di utlwago go tonya di tla kudupana mmogo ka lefelong le le tee go dira borutho, mola tšeo di le go borutho di tla phatlalala le go ba kgole le methopong ya phišo. Dikgogo tšeo di fišago kudu di tla hema boima le go nyaka moya.

Ge go Tonya:

 • Mehutahuta ya dirišwa e ka šomišwa go oketša dithempheretšhara, go tloga go mohlagase go ya go gase, go šomiša maatla a letšatši le dikgong tše di swago. Tshepedišo ye gape e ka ya maitirišo goba ya go šomiwa ka diatla. Akanya ka ditshenyegelo le go hwetšagala ga methopo ge o tšea sephetho sa tšhepedišo.
 • Ge dilete tša tšweletšo di tonya kudu, e ka ba kgopolo ye botse go lemarua ka ntlha ya dikgogo tše di beelago tšeo di le go kgolwane ka fao di tla kgona go kgotlelela dithempheretšha tše fodilego go feta ditšuwanekgadika tša go ba letšatši ka bogolo, goba go beakanya tšweletšo ya go thibela go ba le dinonyana mo polaseng mo dinakong tše.
 • Ge meago ya go bulega e šomišwa, mafasetere a ka tswalelwa ka go bea digarateini go go swara moago o fiša.
 • Go tsenya monya go swanetše go šomišwa go ntšha phišo ka go lekana ka ntlong. Go sepetša phišo go fokolago go ka feletša ka gore dinonyana tše dingwe di gole ka lebelo go feta tše dingwe gwa ba le khuetšo ye mpe boleng bja go sepediša dinonyana ka moka.
 • Lefelo la tšweletšo le ka fokotšwa ka go arola lefelo leo la tšweletšo ka seripa ka garateini ge dinonyane di santše di le nnyane.
 • Meago e swanetše go tswalelwa le go khupetšwa go thibela dikomelelo tša go tonya.

Phišo go Amega ga Maikutlo ke Dinonyana go tla Hlola Hlakahlakano ka Mpeng.

©Glenneis Kriel
Farmer ’s Weekly e na le maele a latelago a go rarolla phišo ka dinonyana:
 • Tshentšho ya moya e swanetše go okeletšwa go tloša moya wa go fiša go tšwa ditšuwaneng. Se se ka dirwa ka go bula digarateini ka dintlong tša go bulega ka go šomiša tsenyomoya ya go thuša ke fene.
 • Ge e le gore dinonyana di lokologile, di swanetše go ba le phihlelelo ya moriti.
 • Dinonyana di swanetše go ba le phihlelelo ye e lekanego ya meetse ao a fodilego. Di ka se nwe meetse ge a fiša.
 • Furu e ka tlošwa nakong ya go fiša go godimo gomme e fiwe ka dinakong tša ge go fodile.
 • Dithorwana le mafofora di swanetše go fiwa dinonyana go na le gore di fiwe mesh ya lerole e fokotša tšhenyo ya maatla.
 • Dijo di swanetše go tlaleletšwa ka diminerale le dibithamini go bušetša ditahlegelo tše di bakwago ke go gamola meetse le go hemela godimo.
 • Tshwaro ya dinonyana gape e swanetše go fokotšwa mosegare gare ge dithempheretšhara di le godimodimo.
 • Theko ya bontši bja go kgobela e ka fokotšwa.

Translated by Lawrence Ndou