Sable
Kgama

© Nigel Dennis

Leina

Kgama [Hippotragus niger]

Ponalo

Ye ke phuthi ye kgolo e bile ke ye bose kudu. Kgama e pharologantšha ke maboya a montsho a go phadima le bošweu ka tlase le maronthontho a mašweu sefahlegong. Tše kgolo le tše nnyane di na le mmala wo sootho.
Ka moka ga tšona tše tshadi le tše tona di na le moriri wa go gwagwalala wo montsho pele ga molala. Botelele bja molala ke dimeter tše 1.4 e be e kala dikhilometer tše 270. Tše godilego, ke tše nnyane nyana ka sebopego.
Ka moka ga tšona di na le manaka, tše tshadi le tše tona, manaka a gona a kobegile go ya morago. Mo ntlheng ya manaka go na le khutlo ye bogale. Manaka a tše kgolo a go kobega, a ka ba le botelele ba go lekana le dimeter tše 1.2.
Manaka a tše tshadi ke a mannyane e bile a masese. Ditsebe ke tše hubedu ka morago, e bile ke tše kopane go fetiša tša Pela. Manaka a bana a bonogala ge di swara dikgwedi tše pedi.

Dijo

Di phela ka go ja bjang, di rata bjang bja go ba le dipeu tša go šupa godimo, bjang bjo khubedu, le, bjang bja phoka le dibjalo tša go gola ka godimo. E rata gape le dibjalo tša go mela pele ga meetsi.
Ye ke phoofolo ya go phela ka dimela le bjang bja mmu wa godimo. Le marapo a mmele, ao a tlogetšego mafelong a sekgwa.

Pelego

Tše kgolo di kgona thobalano ge di swara megwaga ye meraro e be di belega ngwana wa mathomo ka ngwaga wa boraro. Morago ga nako ya tšona ya go gola ya matšatši a 270 di belega bana ba go kala dikhilometer tše 17.
Bana ba gona ba fihlwa gare ga bjang bjo botelele dikgwedi tše pedi, bo mme ba phela ka go eta gore di kgone go amuša. Bana ba thoma go rata bjang ba sa le ba bannyane e fela di gola ge di na le dikgwedi tše seswai.

Mokgwa

Di tšutla gantšhi ka masa le mathapama e be di nwa meetsi mosegare. Ke phoofolo ya go rata kgwarano kudu; e phela le mehuta ya go fapana. Ka nako ya pelego, dihlopa tše nnyane le tše di imelego di a kgaogana.
Ka nako ya mariga magoma a magolo a hlakana mafelong a go thapa. Diphoofolo tša mafelo ao di raka bana ge ba nyaka go dira thobolano ka ngwaga wa boraro.

Lefelo

Di rata mafelo a go ba le mehlare goba a go thapa gomme di kgetha bjang bjo botelele ba magare e bile wo mobotse.

Di Hwetšagala Kae

Palo ya mohuta wo e fokotšegeli lehono. Mo Afrika Borwa di phatlaladitšwe mafelong a go swana le Kruger National Park. Gape di bonagala mafelong ao a bolokegilego gomme mafelong ao ke mafelo a go tlwaelega ka ge di ile tša dula fao.