Meerkat
Mošwe

© Nigel Dennis

Leina

Mošwe, suricate (Suricata suricatta)

Ponalo

Leina la Meerkat ke la se-Afrikaans le le bolelago Mongoose ye serolane goba Suricate, gomme ke lentšu le letšwago go se-Dutch le bolelago go ja ditšhošwane. Mošwe e bonwa e ithekgile ka maoto a mabedi a ka morago le ka mosela, ge o lekola lefelo le kgauswi le ona. Ke ye e putswa go ya go silibera mmele o ne mothaladi wo bohubedunyana le boputswa le dipatšo mokokotlong.
Mahlo a na le sediko se kgethegilegilo se swana. Hlogo le mmele di lekantšhetšwa magato a dimilimetara tše 250 go ya go 310 le mesela wa dimilimetara tše 200 go ya go 240. Tše kgolo di na le boima bja digrama tše 620 go ya go 960. Di na mosela wa go ba le boya bjo bo nnyane le o be sese ge o ya mafelelong.

Dijo

Mošwe o ja dikhunkhwane, magotlo a ma nnyane, mekgaritšwane e me nnyane le dinoga tšeo di swarwago ka lebelo la legadima. Tše di imilego le tše di amušago di nyaka dijo tša fo feta maloko a mangwe a sehlopha, go hwetšwa maatla a okeditšwe go lekantšha maemo ao a sepedišana le boimana le go amuša. Ga gona diphaphano gare ga dijo tša diphelefu goba ditshadi goba tekanyetšo ya bogolo.

Tswalo

Ditshadi tše di godilego di ithuta tsela ya tswalo ya ka sehla, seo go tše dingwe, go dumelela go seka feta e tee ka go tswadiša ka nako e tee ka gare ga sehlopha se se tee. Ditshadi tše di tswalago di tswala e tee goba tše tharo ka ngwaga, eupša khutšo y ago tswala e ithekgile ka sehla sa dipula. Di tswala kudu dikgweding tša Bopherikgong le Hlakola. Ge sehlopha se tšwele go yo nyaka dijo ye tee ea šala go leta ye nnyane mo e khutilego.

Maitshwaro a Setšhaba

Mešwe ka tlwaelo e rata go laola selete. Palogare ya bogolo bja sehlopha ke maloko a lesome, ya dipalo tša go lekana ya banna le basadi. Gape di sepela bošego le mosegare gomme di iphihla meleteng ge di tšhošetšwa.

Moo di Hwetšwago

Gantšhi di hwetšwa dileteng tša fase. Ka Aforika Borwa Mešwe e phatlaladitšwe ka bodikela, go tloga profenseng ya Leboa-Bodikela, thokong ya borwa go la Freistata ka Karoo ka Kaapa, le Bodikela lebopong la Atelantiki.