Meerkat
UbuDorhwana

© Nigel Dennis

Igama

UbuDorhwana (Suricata suricatta)

Ukwakheka Nokuvela

Ngelimi le-Afrikaans isilwanesi sibizwa bona yi-Meerkat okuqaliswe kiloyo mhlobo wombala osarulana (Yellow Mongoose) nofana bona lobu ubuDorhwana, igamalayo (Suricate) lisuselwa emabizweni we-Dutch atshwaya ukudla kwayo iinunwana. Buvamise ukubonwa bujame rhwe bunzinzile ngemilenze yemva kanye nomsila, kanengi nabutjheja ubujamo balapho bukhona.
Isikhumba sabo esinombala ozotho okumthuthu obuyela korhanyazelako sinemida ezotho ehlezi ngokuhleleka magega nomhlana, kuthi amehlo andungulelwe nimida enzotho nofana emnyama. Ihlokwabo nayihlanganiswe nomzimba ibanesilinganiso esimamilimitha amakhulu amabili namasumi amahlanu ukuya emakhulwini amathathu nesumi (250-310 mm), kuthi umsila ubemude ngamamilimitha amakhulu amabili ukuya emakhulwini amabili namasumi amane (200-240 mm).
Obukhulu bunesilinganiso sobukhulu nofana sobudisi esimagremu amakhulu asithandathu namasumi amabili ukuya emakhulwini alithoba namasumi asithandathu (620-960 g). Bunomsila onencenye yesiphetho esimnyama wamaboya nafitjhani. Imilenze yangemuva iqine ukudlula yangaphambili, kuthi ihloko iberondo okubanzi begodu inepumulo enqophileko.

Ukudla/Idayethi

Buvamise ukudla iinunwana, amakhondlwana, kanye neenyoka ezizibamba ngokuphazima kwelihlo nofana msinyana khulu. Ubudorwana obumithi buzuma ukudla ngokuzinikela khulu ukudlula amalunga womhlambi wabo, ngonobangela wokufinyelela iindingo eziza nokumithatha kanye namandla atlhogwa silwani esimithi. Nokho awukho umehluko okhona phakathi komhlobo wokudla odliwa ngobuduna nobusikazi kanye nangokukhula nofana iingaba zokukhula kwabo.

Ukuzala Nokukhulisa

Ubudorwana esele bukhulilileko bunendlela yokuzala nokukhulisa ngesikhathi esithileko sonyaka, kodwana abuvumeli bonyana buzale ngesikhathi esisodwa nobunye obusemhlambinabo. Buvamise ukuzala idzinyana elilodwa nofana akhamba ngamathathu ngonyaka, kodwana ukuzala kuvamise khulu ngesikhathi sezulu.
Buvamise ukuzala khulu phakathi kwenyanga kaTjhirhweni noNtaka. Umhlambi woke udlala indima ekunakekeleni nokutjhejeni amadzinyana asakhulako. Buvamise ukutjhiya bunye lokha nabuphuma buyokuzuma ukudla, ukwenzela bona bunakekele amadzinyana.

Ukuziphatha Nokuphilisana

Ubudorwana buvamise ukuba ziinlwani zesifunda nangokuba ngomhlambi khulu. Umhlambazo uvamise ukwakhiwa ngamalunga alisumi, ofaka hlangana obuduna nobusikazi ngokulingana. Butjhagala khulu emini kuthi ebusuku bulale ngemigodini nofana bubhaqe khona lokha buthuselwako.

Lapho Butholakala Khona

Butholakala eendaweni zabo zendabuko namaphethelo. ESewula Afrika ubudorwanobu busabalele etjhingalanga, eendaweni zesiFundeni seTlhagwini-Tjhingalanga, ukuyela esewula ukuyokufika eFree State ukukhamba ngaphaka kwe-Karoo pheze ukuya eKapa, etjhingalanga yokuyela elwandle le-Antantic.