Uyikhetha Njani iKomo Yebisi

Ukuhlola Ikomo Yebisi

©Ayrshire Cattle Breeders’ Society
Iinkomo zebisi ezikhethelwe ukuthengwa kufanele zihlolwe ukuthola bona zivelaphi. Ukobana ziinkomo ezninjani kuya ngephetheni yombala iinkomo zomhlobo we-Holsteins) kanye nama-tatoo asendlebeni (iinkomo zomhlobo we-Jersey). Ukungezelela ikomo ingabonwa kobana mhlobo onjani wekomo ngamazinyo, iinyawo, amabele kanye neenkomo, nokobana inobujamo obunjani bomzimba. Amabele kufanele ahlolwe (ngokuzwiwa ngesandla) ukuhlola amatjhwayo wokoma nanyana ukuvuvuka okungatjengisa ubulwelwe be-mastitis. Iskhumba samabele kufanel srege, sibebutjelelezi nasiphathwako lokha ibele kungakafaneli bona libe likhulu begodu kufanele likakarele umzimba.

Ukuhlola isilwane eduze kuzokutjengisa kobana simhlobo onjani. Ungazimiseli ngokuthenga iinkomo ezithengiswa emqalisweni ngomabana zingabiza lokha umkhiqizo wazo webisi ungasi muhle. Iinkomo ezihle ongazithenga ngilezo ezikhiqiza ibisi lekhwalithi ephezulu nanyana ukudla okufanako okusetjenziswa eplasini elitjha.

Ukuthenga iiNkomo Zebisi Ngemali Encani

©Chris Daly
Ukuthenga iinkomo zebisi ngemali encani? Qabanga ngokuthenga iinkomo ezidala ezimunyisako ngombana ungathola bazithengisa ngenani eliphasi. Nanyana kunjalo, iinkomo ezinjali kufanele zibe mithi lokha zikhiqiza ibisi ngeleveli ephezulu kunokuzitlhogomela qobe lilanga.Ukuqiniseka bona ziragela phambili nokukhiqiza ibisi unyaka woke, thenga iinkomo ezimunyisako lokha nazisathoma ukumunyisa nalezi esele zifike ekugcineni kokuba mithi.
Lokha nawuthenga iinkomo ezingamunyisiko, kufanele kube ngilezo ezilinde ukuba namakonyani ngaphambi kweenyanga ezimbilii, lokha nawuzithengako.
Lokha nasele unemali elingeneko,thenga iinkomo ezinesotja ephezulu kanye neenkomo esele zimunyisa amakonyani kwesibili. Zivamise ukuba nemiraro emincani yamakonyani kunamathokazi. Lokha uthenga amathokazi amithi, imininingwane yekunzi kufanele yaziwe ukulungiselela imiraro ye-dystocia emakonyaneni. I-Dystocia kulokha amakonyani astaka khona lokha nakabelethwako.

Translated by Lizzy Shongwe