Iindlela Zokugonywa Kwembuzi

©Susan Schoenian University of Maryland Extension
Iimbuzi zingagonywa eengabeni ezahlukeneko lokha nazisakhulako ukuzivikela emalwelweni kanye nekuthelelekeni. Funda iinlayelo ulandele iimphakamiso zabenzi beenhlahla. Tjheja lokha nawusebenzisa imitjhoga yokugoma eembuzini ezimithi.

Imitjhoga Yeembuzi

©Susan Schoenian University of Maryland Extension
Imitjhoga yeembuzi kanye nokwelatjhwa kwamalwelwe wembuzi kufanele kusetjenziswe ngokuya kweenlayelo ezitlolwe embapirini yemitjhoga yazo. Lokha nakulandelwe iindlela ezifaneleko, imitjhoga leyo ingasebenza.
Qiniseka bona imitjhoga ngeyembuzi akusiyo yeenkukhu ukwenza isibonelo.
Qiniseka bona iinlwane zithola isimedo esilingeneko semitjhoga. Isimedweso sizokuya ngokobana imbuzi inobudisi obungangani kanye nesilinganiso.
Ukuze isebenze, eminye imitjhoga ingatlhoga kobana iphiwe iimbuzi kanengana,lokha eminye itlhoga ukusetjenziswa kanje.
Iinhlanhla ezahlukeneko zitlhoga ukuphiwa iimbuzi ngeendlela ezahlukeneko -ukuzipha ngomlomo, ngenjekitjhini ngaphasi kweskhumba nanyana kwemisipha, ngokuyifaka endaweni encani, ngokuyithela eskhunjeni nanyana ngokufaka iimbuzi edibhini. Qiniseka boana imitjhoga iphiwa ngeendlela ezingiyo.
Hlola ilanga kobana imitjhoga ayikonakali. Nange imitjhoga idlulelwe malanga ngeze yasebenza.
Beka imitjhoga endaweni epholileko kude nabentwana nanyana iinlwane.
Sebenzisa injekutjhini elahlwako begodu uyisebenzise kanye kwaphela, bese uyilahlele ebhodleleni elinganalitho. Lokha nasele ibhodlelelo lizeleko, bawa i-technician yezepilo bona lilithathe liyolilahla. Ungasebenzisi injekutjhini yinje eenlwaneni ezahlukeneko.
Ukuze umtjhoga usebenze, kufanele urhatjheke emzimbeni woke wembuzi begodu uzoba khona nebisini lazo. Funda iinlayelo zokobana kufanele ulinde amalanga amangakhi ngaphambi kokobana uyihlabe ngehloso yokuyisebenzisela inyama nanyana ibisi lalo.

Iprogramu Yokugoma Amaputwana Weembuzi

Ihlelo lokusebenzisa imitjhoga elilandelako kufanele libonwe njengekomba kwaphela. Thinta udorhodere weenlwane nawufuna ukugomela iimbuzi zakho uzigomela ubulwelwe obuthize.
Amaputwana -eemvekeni zokuthoma zepilo: gomela ubulwelwe be-heart water (thinta udorhodere weenlwane wangekhenu).
Amaputwana -eemvekeni ezimbili zobudala: gomela ubulwelwe be-Pasteurella. Zigome kabili uzitjhiyanise ngeemveke ezine.
Amaputwana - ngaphambi kokuzilisisa ibisi (lokha zinenyanga ezimbili ukuya kwezihlanu ubudala): zigomele ubulwelwe be-pulpy kidney, Pasteurella kanye ne-back quarter.
Amaputwana - anemveke ezisithandathu: gomela ubulwelwe be-bluetongue (faka amanjekutjhini amathathu ngemveke ezintathu ukutjhiyana) i-pulpy kidney, black quarter, anthrax.

Iprogramu Yokugoma Yembuzi Ezisikazi Neziduna

NgoSihlabantangana ukuya kuMrhayili: Gomela iimbuzi ezisikazi kanye nezinduma uvikele amalwelwe we-Pasteurella.
Etwasahlobo (Rhoboyi - ukuya ngokhukhulamungu eSewula Africa): gomela iimbuzi eziduna nezisikazi ebulwelweni be-bluetongue. Lokhu kufanele kwenziwe eemvekeni ezilithoba ngaphambi kokobana zihlangane ngokomseme eziduna. Ukugomela ubulwelwe be-bluetongue isimedo kufanele kube ngezintathu, kutjhiyane ngemveke ezintathu.
Rhoboyi - ukuya ngokhukhulamungu: Gomela iimbuzi eziduna nezisikazi ebulwelweni be-pulpy kidney, black quarter (iimveke ezine) ngaphambi kokuguda iimbuzi ze-Angora kanye ne-anthrax.
Rhoboyi - kuya ngokhukhulamungu eSewula Africa): gomela ubulwelwe be-pulpy kidney, black quarter (iimveke zine ngemva kokuziguda iimbuzi ze-Angora goats) kanye ne-anthrax.
Iimbuzi ezisikazi - ngaphambi kweskhathi sokuhlangana ngokomseme: zigomele ubulwelwe be-enzootic abortion obubangwa yi-Chlamydia (kweemveke ezine-4 ukuya kwezi-6 ngaphambio kokobana zihlangane ngokomseme).
Iimbuzi ezisikazi - ngaphambi kweskhathi sokubeletha: zigomele ubulwelwe be-blue udder ngemva kwemveke eziyi-(6 - 8 kanye nangemva kweeveke eziyi- 2 - 4 phambi kokobana zibelethe).
Zigomele ubulwelwe be-tetanus (iimveke eziyi -6 - 8 kanye nangemva kweemveke eziyi 2 - 4 ngaphambi kokubeletha) kanye ne-orf (ngemva kweemveke ezine ngaphambi kokobana zibelethe).
Tjheja: ilwazeli lenzelwe ukufundisa kwaphela kanye nokuphana ngelwazi kwaphela begodu akukafaneli lisetjenziselwe ukujamiselela iinluleko zezepilo nanyana ukulatjhwa ngudorhodere weenlwane.

Translated by Lizzy Shongwe