Bush Pig
Ifarigi Yommango

© Nigel J Dennis

Ibizo

Ifarigi Yommango [Potamochoerus larvatus]

Ihlathululo

Iimfarigi zommango zithanda ukukhamba ebusuku begodu ziyingozi tle, njengombana zisebenzisa amazinywazo amade lokha nazisatjiswako. Amanani wazo angezekile eendaweni lapha abazumi bakhutjhwe khona begodu lapha ukuzuma kungasenzeki khona. Zidla imihlobo yokudla okuhlukahlukeneko ukusukela emirabhini neensada ukuya eenunwaneni, amaqanda Kanye nenyama imbala. Iimfarigi zommango zaziwa khulu ngamakghonwazo wokuzuma ukudla.

Iimbalobalo Eziqakathekileko

Ubudisi (Ezisikazi): 48 - 66 kg
Ubudisi (Eziduna): 46 - 82 kg
Ubude (Ezisikazi): 115 cm
Ubude (Eziduna): 115 cm
Isikhathi sokumitha: ziinyanga ezi-4
Inani labentwana: 3 - 8
Ubudisi nazizalwako: 700 g
Order: Artiodactyla
Umndeni: Suidae

Ukukhulisa

Ezi-3 ukuya kwezibu - 8 ezisesezincani zizalwa ukusukela ngenyanga kaSinyikhaba ukuya kwekaTjhirhweni ngemva kwesikhathi sokumitha esingaba pheze ziinyanga ezi- ± 4.

Ihlathululo Yesiporo

Amaqathazo makhulu kunalawo wefarigi yommango engumazinywana, begodu amaziphayo esikhathini esinengi amerega kuhle isiporo. Amaqathazo amakhulu atjhuguluka ngcono abe mhlobo wendawo esikhathini adla kiyo. Ngaso soke isikhathi iinlwanezi zihlala zisebenzisa indlela yinye naziyokudla, ngokobana zibumbe idledlana encani ematsikani ebonakala kuhle. khamba.