Ostrich
Intshe

© Peter Delaney
Ostrich.

Ibonakala ngani

Intshe iyilunga lomndeni wezinyoni obizwa ngama-ratites, okuchaza ukuthi yizinyoni ezingandizi. Ezinhlotsheni eziyizi-8,600 ezikhona intshe yiyona nyoni enkulu kunazo zonke. Inezinyawo ezinde, intamo ende engobile emhlophe. Umzimba weyesilisa unezinsiba ezimyama kuthi ekupheleni komsila izimpaphe zibe nombala omhlophe. Ezesifazane zinombala onsundu ngokumhlophe. Ubude balezi zinyoni bufinyelela ku-2.6m kanti isisindo singu-135kg. Nakuba zingakwazi ukundi kodwa zinejubane elimangalisayo.

Zidla nhloboni yokudla

Intshe idla izithelo, utshani nembewu. Zinokutholakala zidla izintuthwane. Zidla amatshe okuyiwona asiza ukugaya ukudla okuqinile engingileni.

Mayelana nokuzala

Intshe yesifazane ihlala neyesilisa eyodwa impilo yayo yonke. Zibuye zisizane ngokufukamela amaqanda. Eyesilisa uma ifuna eyesifazane iyabukusa ngokundansa, yenze nemisindo ehoshozelayo phambi kwezysifazane. Uma esevumene, kwezinye izindawo izintshe zisebenzisa izidleke ngokushintshana ukubeka amaqanda ayi-14 kuya kwangama-60. Lezi zidleke yimigodi nje embiwe emhlabathini. Iqanda liba ngama-intshi ayisithupha ubude, amahlanu ukwakwa kanti isisindo salo ngu- 3 pounds. Limhloshana futhi liyacwebezela umbala walo. Iqanda lithatha izinsuku ezungama-35 kuya kuma-40 ukuchamisela. Intshe yesilisa ifukamela amaqanda ebusuku kuthi eyesilisa iwafukamele emini. Lokhu kweza kube nzima ukwelamela isidleke sentshe. Uma ibona, ingozini isanakekele amaqanda, yelula intamo ibeke ikhanda enhlabathini khona ezofihleka. Uma amachwane esevelile ngeyesilisa ewanakekelayo aze abemadala.

Intshe efuyiwe

Zacishe zashabalala lezi nyoni ngeminyaka yo-1800 ngexa yokuzingelelwa ngenxa yezinsiba zayo. Phakathi kweminyaka yo-1900 laqala ukwanda inani lezintshe ngenxa yokuthi zase zifuywa. Manje sekuyinyoni efuyekayo umhlaba wonke jikelele. Eningizimu Afrika zifuyelwa inyama, izimpaphe zayo nesikhumba. Isikhumba sayo sisetshenziselwa ukwenza izikhwama nezicathulo.

Zitholakala kuphi

Lezi zinyoni zivame ukutholakala ziyizixuku empumalanga, entshonalanga naseningizimu yezwekazi i-Afrika. Iningi lazo lihlala eziqiwini empumalanga ye-Afrika. Zikulungele ukuphila ezindaweni ezomile ngoba ziyakwazi ukonga amanzi emzimbeni ngamaphesenti angu-25.