Ostrich
Yimbho

© Peter Delaney
Ostrich.

Xivumbeko

Yimbho (Struthio camelus) yihuma eka ntlawa wa swinyanyani swi tivalaka hiku va ti ratites, swinyanyani lwesi aswi hahi. Yimbo ixinyanyani lexi kulu hukuvumbeka eka hinkwasu swa nyanyani lewinnga koho tleswi nga 8600. Yimbho yina namhu woleho. Yaxinuna yimbho yina masiva yantima ya tale eka timpiko ta yona, nto basa timpiko tile kaxisuka xa yona. Yaxisati yona yina revala ra nkurhe ne rivala ro vasa. Swinyani leswi swi kula ekufika ka 2.6 m and kutika ka 135 kg, kutika loku swinendla kur xniyanyani lexi xinga koti ku haha.

Madyelo

Yimbho imudyamatsavu yidya byanyi, swindzunga na timbewu, masiku mangwani yandya mihlwa. Swadya nakembe maribzi mantsongo kuri swakundya leswingale ndeni ka khwiri swikota kufayeka kathle sitakona ku ya engigiyine.

Andzani

Mbewu ya yimbho iri hanyo lerifunaka hiku veka matanza. Yimbho. Yimbho ye bisexual hintumbuluko. Yaxinuna hanyisana h nava 3 to 5 vaxisati. Ka mating yimbho ye endla huwa ya hissing no cina. Loku seti hambananile himi hlobo na tintlwa takona tistam hiku hanysanna tane he communual are sakeni, saka rekhoma matandza ya 14 to 60. Xisaka xa yimbho xiyembiwe ehansi kamsava aka 1 t0 2 feet. Tandza rengwe rika tika ekufika ka 3 pounds, tanza rakona ra hatima re basili hirivala. Tandza riteka 35-40 kuri rihuma ritjetje. Yimbho ayintiyiso kuri ye peta nhloko yayona endeni ka misava. Yimbho ya rivondlo yi kuriswa hi yimbho yaxinuna.

Yimbho yo fuyiwa

Yimbhu yilave kuva extinct himaka ya muhloti. Hi 19th century ku fuya Yimbho apurasini yisuke yi duma ngpfu. Sweswi yimbhu yi fuyiwa kamatiku mangwani, kakulu la Affrika Dzonga, yimbhu fuyeriwa nyama yakona, masiva na dzovo rayona ku endle leather. Dzovo leriwani ri endla swekhwama, tiboots nati accessories.

Yikumakala kwini

Yimbhu yikumakala ngopfu aWest Africa nala a South Africa, kotala tona ti fuyiwe kati game reseve hihala ka east ya continent. Yitolovea ndawo hikuhatlisa katindawo toka tingani mpfula ngopfu, yona yakota kuthsama yiri namati emzimbeni kufika ka 25%.