Cape Mountain Zebra

© Nigel J Dennis

Igama

Cape Mountain Zebra (Equus zebra zebra)

Ukubukeka

I-Cape Mountain Zebra yiyona encane kulenhlobo yezilwane, isisindo sayo singama 230 -260kg, ubude bayo buyi 1.16 ukuyosho 1.28m. I-Cape Mountain Zebra inemigqa azacile futhi eminingi kuneye Burchell’s Zebra. Imilenze yayo inemigqa eqondile efika ezinselweni. Imilenze yayo yangasemuva inemigqa emnyama, bese ibeno phethini ozacile eqolo. Isisu simhlophe asina migqa. Amadlebe e Cape Zebra made (220mm).

Ukuzalwa

Lezilwane zihamba ziyimihlambi, izimazi zibanhlanu, besekuba namathole, nenkunzi eyodwa ekuyiyo ephethe. Izinkunzi ezingekabina mathole zihamba zodwa.

Zitholakala kuphi

Kudala lesilwane sitholakala ezintabeni zase Eastern nase Western Cape. Lezilwane zacishe zaphela ngonyaka wa 1930. Zasindiswa ukumenyezelwa kwango 1937 e Mountain Zebra National Park, e Cradock, kwisifundazwe sase Eastern Cape. Namuhla zintathu kuphela lezizilwane okungezemvelo, uninzi lwazo lutholakala kwizintaba zase Kamanassie, e Gamka, nase Mountain Zebra National Park. Elinye inani litholakala e De Hoop Nature Reserve, nakwizintaba ezazise Kouga nase Outeniqua. Ezinye inhlobo zalesilwane zitholakala e Small Karoo kuma game reserve ase Eastern Cape, e Mountain Zebra National Park.

Amanothi asenkambini

Kwakunesikhathi lapho ipalamende yayingafuni ukunikeza abalondolozi umhlaba wukuthi kuhlale khona lesilwane. Babuza ukhuthi kungani kumele kunikezwe ama "donkey’s in football jerseys’’ umhlaba. Kodwa ke abalondolozi bawina amavoti, bawuthola umhlaba, lendawo yamenyezelwa ukuthi yi Cape Mountain Zebra. Ngenkathi yalezinkulumo amanani azo ayese ngaphansi kwamashumi amahlanu, uhulumeni wase mningizimu Afrika wango nyaka ka 1930, ephoqeleka ukuthi anikeze ngomhlaba.