Cape Mountain Zebra
Iduba leNtabeni yeKapa

© Nigel J Dennis

Ibizo

Iduba leNtabeni yeKapa (Equus zebra zebra)

Ukwakheka Kwalo

Iduba leNtabeni yeKapa lingelincancani ekhulu emihlobeni yamaduba begodu linobudisi bamakhilogremu ama-230-260 kg amahlombalo made ukusukela kumamitha ayi-1.16 m ukuya ku-1.28 m. Njengombana imitletlana esemzimbeni le imatsikani kunaleyo yaleli elibizwa ngokuthiwa yi-Burchell's zebra, kiwo-ke imitletlana le minengi khulu. Imida yemitletlana ebuvundla emilenzeni itjhinga phasi emaqatheni. Iingcenye ezingaphambili zivalwe mtletle obanzi onzima nephetheni yeemerego ezinzima ezingapha nangapha ezibonakala emahlalweni. Amathumbu amhlophe begodu akanayo imitletle. Aneendlebe ezide ezingaba mamilimitha ama-(220 mm) nenyama engabonakaliko elenga entanyeni.

Ukukhulisa

Ahlala abuthene nakakhulisako aba mihlambi ukusukela kwelilodwa ukuya kwamahlanu asikazi namalamjanawo, adoswa phambili ngeyodwa esikazi. Inengi lalezo ezisikazi ziyabuthana zibe ngeenqhenyana.

Lapha Litholakala Khona

Ngaphambilini zabe zitholakala eendaweni eziziintaba ngale eendaweni ze-Eastern ne-Western Cape. Ngesimanga sokuzunywa khulu lemihlobo pheze yangasabi khona phakathi kweminyaka yabo-1930. Yasindiswa ngeminyaka yabo-1937 kwamenyezelwa iphaga i-Mountain Zebra National Park, esiyingini se-Cradock ngePhrovinsini ye-Eastern Cape. Namhlanjesi mathathu kwaphela asesekhona, wona ngilawa atholakala eentabeni i-Kamanassie, i-Gamka Kanye neentabeni i- Mountain Zebra National Park. Lezo ezitholakala e-De Hoop Nature Reserve zifaka hlangana ezikhamba ngazinye ezifuduswe eentabeni i-Mountain Zebra National Park, e- Kamanassie, nalezo-ke ezingasekho ezitjhabaleleko ebezitholakala eentabeni i-Kouga Kanye ne-Outeniqua. Kukhona ezinye zazo ezimbalwa ezitholakele e-Eastern Cape Kanye naku-Small Karoo eenqhiwini zeenyamazana ezincazana, ngokufuduswa e-Mountain Zebra National Park.

Amanothi

EPalamende yeSewula Afrika zakhe zabizwa ngokuthiwa ‘madonki ambethe izambatho zebholo, amaduba weNtabeni yeKapa ngetjhudu aphumelela ekuvowudelweni bona abe nendawo eyakhelwe kwaphela ukuwavikela. Amanani wazo ehle ukuya ngaphasi kwamatjhumi amahlanu begodu iingcoco ezaba khona kurhulumende weSewula Afrika eminyakeni yabo-1930 ngetjhudu yenza bona kwakhiwe indawo lapha zihlala khona, nalokha bekukhona abanye ebebangakhambisani nalokhu.