Eastern Rock Elephant Shrew

© Shem Compion

Igama

Eastern Rock Elephant Shrew or Eastern Rock Sengi [Elephantulus myurus]

Inkangeleko

Umzimba opheleleyo walempukwana ungama-260 ee-mm, umsila wona mde ukudlula intloko nomzimba, ubunzima bawo bungu-60g. Umsila lo wona awunaboya buninzi. Amehlo ajikelezwe sisangqa esimhlophe. Impumlo yale mpuku inde oku komboko wendlovu.

Ukutya

Le mpuku itya iimbovane nezinye izinambuzane. Ithanda ukuhlala phantsi komthunzi nasekhusini ngexesha lasemini, apho iye ikhangele khona amaxhoba ayo.

Ukuzala

Zithatha ithuba elingangeeveki ezisibhozo zikhulelwe, amantshontsho azalwa enoboya obugcwele umzimba namehlo sele evulekile. Amantshontsho la azalwa sele ekwazi ukuhamba. Kuzalwa amaqela amabini amawele ngesisu esinye, elona xesha lazo lokuzala ziinyanga zeeMvula uSeptemba ukuya kuMatshi. Emva kweeveki eziyi-5 ukuya kweziyi-6, amantshontsho sele ekhule ngokwaneleyo ukuba nawo azale okanye azalise iimazi zona eziye zizale izihlandlo eziliqela ebomini bazo.

Ukuziphatha

Zikholisa ukuzingela ngexesha lasemini, kodwa ngamaxesha athile zivuka ngobusuku naxa inyanga ikhanya kakhulu. Ziyathanda ukuzihlalela kodwa maxa wambi zihlale ngambini, ngexesha ekuqikelelwa ukuba lelokukhwelana. Zinamendu kakhulu, ingakumbi kwimihla enamahla-ndenyuka. Zinesandi ezisenzayo xa zixinekile, zingxisha ngonyawo, okanye zikhuphe isandi ngomlomo. Oku zikwenza ngoqutha umlomo ngohlobo oluviwa ngogxa bazo. Oluhlobo lukhupha ivumba kumadlala athile omzimba ukuze zikwazi ukufumaneka xa zikhangelwa.

Apho zifumanekayo

Le Mpuku ikho kulo lonke eli laseMzantsi Afrika, ingakumbi kwiphondo LoMntla-Ntshona, Iphondo LaseMtla Kapa, eRhawuniti, eMpumalanga, eFreystatha, nakumantla ephondo leMpuma Kapa, ezintabeni zaKwazulu Natal naseLesotho. Olu hlobo lwale mpuku yasendle luhlobo oluxhaphakileyo kangangokuba luye lufumaneke nakwizakhiwo ezingahoyekanga.