Eastern Rock Elephant Shrew
Shrew ya letlapa ya Tlou ya Bohlabela

© Shem Compion

Leina

Shrew ya letlapa ya Tlou ya Bohlabela, goba Sengi ya letlapa Bohlabela [elephantulus myurus]

Ponalo

Palomoka ya botelele bja mmele wav ke dimilimetara tše 260 le mosela o mo telele go feta botelele bja hlogo le mmele, boima bjo bo ka bago digerama tše 60. Mosela ga o a tlala boya bjalo ka Shrew ya letlapa ya Tlou ya Smith. Mahlo a kgobokanyeditšwe ke lepanta le tšweu.

Dijo

Shrew ya letlapa ya Tlou ya Bohlaba e ja dikhunkhwane tše nnyane bjalo ka ditšhošwane le mohlwa. Mosegare e phela ka go dula ka fase ga meriti, moo e kgonago go swara motšwasetlhabelo wa yona.

Pelegišo

Le ge e le seamuši se nnyane bjaana e fela e na le paka ye telele ya go duša, e ka fihla dibeke tše seswai. Morago ga pelego tše nnyane di hlaga di kgona go ijesa, di na le boya bjo bo feleletšego le mahlo a bulegilego. Tse nnyane di kgona go sepela ka lebelo morago fela ga pelego. Gantšhi ditshadi di belega mafahla a mabedi ka dikgwedi tsa selemo sa dipula (Lwedi go ya go Mopitlo). Tše nnyane di ba di lokile go tsena nakong ya go goela morago ga dibeke tše tshela, ditshadi di kgona go belega ga mmalwa tšhepelong ya bophelo bja yona.

Boiswaro

Shrew ya letlapa ya Tlou ya Bohlabela ke phoofolo ya bošego le mosegare, gantšhi e ba mahlagahlaga mo gareng ga letšatši gomme ka dinako tše dingwe ga e kgete nako, goba e ka sepela bošego bjo bo phatshimago ngwedi. Ke šikanoši ka bonno, gomme e ka bonwa ka dihlophana tša pedi, ntle le ge e lego nakong ya go goela gomme e mahlagahlaga nako yeo, e lebele e bile e gata ka botshepegi mo serbakeng se bego sephara.
Ge di tšhušitšwe di bua ka go letša moropa ka go kata ka maoto a tšona le go kua mekgoši ka selelo sa tatelano sa godimo gomme morago o be o ya o fase go fhlela o sa kwale. Ka nako eo ya go kua mokgoši molomo o nna o bulegile, hlogo e emišeditswe godimo le nko ye telele e be legoro e lebeletše morago. Dikgeleswa tša monkgo di ntšha seo e bego karolo ya kgokagano. Dikgeleswa tše di iphihlilego mo karolong ya molomo, morago ga ditsebe le bofaseng bja mosela.

Di hwetšwa kae?

Shrew ya letlapa ya Tlou ya Bohlabela e phatlaladitšwe kudu Aforika borwa, le Porofenseng ya Bokone Bophirima, porofenseng ya Bokone, Gauteng, Mpumalanga, Foreisetata, Bokone bja Porofense ya Kapa Bohlaba le Bophirima le dithabeng tša Kwazulu Natal le kua Lesotho. Shrew e ya tlou e e tlwaelegile mo dibakeng tše dintšhi gomme a se ye tšhošetšweng, le ge gantšhi di ikhwetša di le noši le ka lebaka la go bona madulo. Di rata dibaka tše di matlapa a lahlilwego le mo mašokaneng di dintšhi go di fa polokego le tšhireletšo go tšwa go digagabi le dibata tše dingwe. Dihlophana tše nnyane di a phela mo mašokeng a bulegilego, dithabaneng, matlapeng le mokgokološong