Sponges

© Jean Tresfon

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Sponges

Dzina ḽa tshi saitsi

Porifera

Tshivhumbeo

I fhirisa 5 m.

Tshivhumbeo na muvhala zwi ya fhambana vhukuma, tshinwe tshifhinga ndi tubular, ya nga bigiri, tshipulumbu, tshivhumbeo tsha muri ya sokou lapfa, kana ya nga luvhondo. Dzoṱhe dzi na luvhondo. Mivhala ndi ubva kha wa swiri, mutsuku na mutsu, beige na wa buraweni.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Tshaka dza heyi khovhe dzi ya fhira 15 000. Zwi bva kha uri ndi lushaka lufhio. Ina tshi pontshi tshine tsha i thusa kha zwithu zwo fhambananaho. Na kha kuḽele na u langa maḓi.

Kuḽele

Dziḽa zwithu zwiṱuku, dzinwe dzi ya ḽa ṋama na miroho, dzinwe dzi ya ḽa dzi crustaceans tenda dza vha dzi ṱhukhu 1mm.

U phaḓaladziwa

Dzi hone hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Cup sponge - Ircinia sp.
Greek sponge - Spongia sp.
Wall sponge - Spirastrella sp.