Sponges

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Sponges

Igama lesayensi

Porifera

Ubukhulu

Ingakhula beyibe ngaphezu kwamamitha amahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Ubukhulu, isakhiwo kanye nemibalazo zihluka khulu. Ezinye zibumbeka njengetjhubhu, njengebhegere, ziberondo, zakheke njengomuthi nofana iboda elide elitofozelako. Zoke zinamaboda anencenye encani nofana ekulu evulekileko. Imibalazo ihluka ukusuka ko-orentji kanye nobovu ukuya konzima, ofipheleko kanye nozotho.

Ilwazi Elivamileko

Umkhakha wama-Porifera wakhiwe mihlobazo engaphezu kwe-15 000. Kuya ngemihlobazo, kodwana zakhiwe ngomtofo wokuhlamba, o-lime nofana orhanyazelako nekungizo ezigcina isakhiwo sayo. Iinhlutjhwana ezincani (flagellae) zikhamba ngemanzini ngaso, nekungikho lokho ekusizako ngokudla. Ikghona ukukhula ukwenzeka kabutjha ukusuka kokuncani. Ikhiqizeka ngokuthi ihlanganise imirabho nofana ngendlela ebizwa i-planktonic larvae.

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iququ nofana iintokana zezinto ezincani. Kesinye isikhathi ziba mhlobo odla inyama kwaphela – zidla iinlwanyana ezincani ezithayako zobukhulu obungaphasi kwemilimitha eyodwa.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko

Cup sponge - Ircinia sp.
Greek sponge - Spongia sp.
Wall sponge - Spirastrella sp.