Sponges
Tipontji

© Jean Tresfon

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Tipontji

Ligama Lesayensi

Porifera

Linani

Tingetulu kwemamitha lasihlanu ngebudze.

Kutiveta

Linani, kuma nelibala kuhluke kakhulu. Tingaba lishubu, timise kwenkomishi, indingilizi, imise kwesihlahla noma ibeyindze, libondza lelingatsi sipontji. Tonkhe tinelibondza lelinekuvuleka lokuncane nalokukhulu. Libala liyehlukana kusuka kuluphuti kanye nalelibovu kuya kulelimnyama, mtfubilosansundvu kanye nansundvu.

Satiso Setintfo

Le Porifera phylum ifaka tilwane letingetulu kwetinkhulungwane letilishumi nesihlanu. Kushiyana ngaletilwane, tifaka ema collagen, ema spongen (tipontji tekugeza), lokuyinyalitsi leluhlata noma lelingabonakali leligcina lokuma kwalesipontji. Tinwele letincane (lokusasiswebhu) lokuhambisa emanti ngekhatsi kulesipontji, lekusisita ngekudla. Singakhula kusuka esicephni lesincane. Tikhicita ngekukhula noma ngekukhokha tibungu.

Kudla Kwato

Tidla tintfo letincane. Letinye titilwane letidla letinye tilwane-tidla tilwane letincane letitfolwa elwandle letingaphansi kwa 1mm ngelinani.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza netindzawo letishisako letinelwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Cup sponge (sipontji lesiyinkomishi) - Ircinia sp
Greek sponge (Sipontji se Greek) - Spongia sp
Wall sponge (Sipontji selibondza) - Spirastrella sp