Slender Mongoose

© Nigel Dennis

Dzina

Slender mongoose Galerella sanguinea]

Tshivhumbeo

Ya tshisadzi ilemela 575gr nahone ndi ṱhukhu u fhirisa yaa tshinna. Ya tshinna ndi 715gr, muvhala uya fhambana ubva kha buraweni yo thanyahon uya kha yo dombilelaho ure na vhutsuku zwiṱuku zwi tshi bva nga hune ya khou hulela hone. Nga fhasi hayo huna muvhala wo no vhonala. Mutshila wa hone ndi mulapfu une wa vha na ṱhodzi tshena. Fhethu hune ha rothola adzi vhonala zwavhuḓi.

Kuḽele

Iḽa zwithu zwino nga zwikokovhi tshinwe tshifhinga iya ḽa na zwiṋoni iya ḽa na dzi phukha dzi sina mutshili-tshili.

Kubebele

Tshi beba ṅwaha woṱhe, fhedzi zwa tou hulela nga zwifhinga zwa dzi mvula tshi ḓi hwala lwa vhege dzo no swika malo uya kha ṱahe, tsha vha na ṅwana muthihi kana vhavhili.

Kuitele

Dzi funa u tshimbila dzi dzothe fhedzi nga zwifhinga zwivhi dzi ya kona u tsireledzana wa wana dzi tshi khou tshimbila nga lugwada lwo no swika dza tshinna nṋa. Holwu lugwada lwu ya kona u langa na dza tshisadzi dzo no swika malo. Namusi arali dzi sina vhushaka dzi ya tendeliwa u vha tshipiḓa tsha muṱa. Vhudzulo adzifhani, na vhana vho no hula vha ya bva vha ya u ṱoḓa havho ha u dzula.

Nḓowelo

I funa fhethu ho vuleaho. I funesa fhethu hune ha vha na matanda. I funesa fhethu hune ha vha na matanda, matombo miri yo omaho.

Hune dza wanala hone

Dzi wanala vhukati ha dubo lwa vhubvaḓuvha ha devhula ya Afrika Tshipembe na kha ḽa Namibia, Botswana, Zimbabwe na kha dubo lwa devhula ha west Afrika.