Slender Mongoose
Imongoose lencama

© Nigel Dennis

Ligama

Imongoose lencama (Galerella sanguinea), phindze yatiwa njengeMongoose lenalokumnyama noma iMongoose lenemsila lomnyama.

Kutiveta Kwayo

Mongoose Lencama lensikati itfwele imass lengemakhulu lasihlanu nemashumi lasikhombisa nesihlanu ema gr. Futsi mancane kunalamadvuna ngema gr lamakhulu lasikhombisa nelishumi nesihlanu. Imibala ihamba ngansundvu lohhwabile kuya kulotopele lobovana sansundvu kushiiyane nalendzawo lecitseke kuyo. Tindzawo tangephansi tinelibala lelikhanyako. Lemisila lemidze ihlukanise ngelibala lelimnyama, lelikhomba lesilwane. Etigodzini letibandzako angaba nesikhumba lesimnyamana.

Kudla Kwayo

Le Mongoose Lencama idla emagundvwane lamancane, imigololo, tintfulo bese ngaletinye tikhatsi idla tinyoni – futsi yatiwa ngekudla tilwane letite imigogodla.

Kwakhiwa/kwentiwa

Ihlangana umnyaka, kepha kutala kwenteka kakhulu ngetikhatsi tetimvula. Timitsa emaviki lasiphohlongo kuya kulayimfica bese ibeleka ngayinye noma mabili lamancane ngemnyaka, iyinye iphetse emakhatsini wamunye nalabatsatfu bantfwana.

Kutiphatsa Kwayo

Ihlala yodvwa, kepha indzawo ingalwelwa licembu lelinalamadvuna lamane. Lendzawo ingaba luhlobo lwebesifazane labahlukene. Lamadvuna lahlobene nalangakahlobani ayangena kulomcimbi. Tindzawo akuhlephulelwana kulamadzala lamasikati. Wonkhe lamadvuna nalamasikati lamancane ayaphuma ayofuna indzawo yawo.

Indzawo Yawo

Le mongoose lencama ihlala etindzaweni letinetjani lobuvulekile lobunetihlahla, lapho kunetihlahla khona. Tindlu tawo takhekhe emigodzini yetilwanyana lengasasebenti, ematjeni lacetukile netihlahla letinemigodzi. Tintsashana letincance tiyavakashelwa kakhulu.

Lapho Atfolwa Khona

Le Mongoose Lencama itfolwa elukhalweni kanye nasesigodzini lesisemphumalanga ye Ningizimu Afrika nase Namibia, Botswana, Zimbabwe kuya eMphumalanga nase Nshonalanga ye Afrika.