Slender Mongoose
Iwobo

© Nigel Dennis

Igama

Iwobo (obumatsikana) [Galerella sanguinea], begodu baziwa njengobomsila onencenye yesiphetho esinzima.

Ukwakhekanokuvela

Umhlobo lo wobudzobhelani obusikazi bunesilinganiso sobudisi esimagremu amakhulu amahlanu namasumi alikhomba nahlanu (575 gr), begodu buncani kunalobo obuduna, ngombana obuduna bunesilinganiso sobudisi esimagremu amakhulu alikhomba nesumi nahlanu (715gr). Imibalawo ihluka ukusuka embaleni ozotho okukhanyako ukuya kobomvu okunzotho, nokho lokho kuya ngeendawo lapho butholakala khona. Ngaphasi emathunjini bunombala okhanyako. Umhlobo lo unomsila owaziwa khulu ngokuba nencenye yesiphetho enzima ngombala, kodwana lobo obutholakala eendaweni ezimakhaza buvamise ukuba nzimatshu.

Ukudla

Umhlobo lo wobudzobhelani uphilango kudla amakhondlo amancani, iimbhadwa, nezinye ezirhurhubako begodu kesinye isikhathi udlaneenyoni, unjalonje waziwa nangokudla iinswebu kanye nabofezela.

Ukuzala nokukhulisa

Bujarhana bebuzale kesinye nesinye isikhathi sonyaka, kodwana buvamise ukuzala khulu ehlobo. Buvamise ukuzala ngemva kwesikathi sekambiso yokumitha esiziimveke ezibunane ukuyakezilithoba, begodu buzala idzinyana linye nofana amadzinyana amathathu ngesikhathi esisodwa.

Ukuziphatha kwabo

Buphila ngokuhlukana nofana ngamunye, kodwana iinkhundla zabo zivamise ukuvikelwa nofana zilawulwe ngobuduna obune. Umhlambi wabo uvamise ukuba nobusikazi ebumbalwa, kunjalo nje lobo obuduna obuhlobeneko nobungakahlobani bubayincenye yalobu obulawulako. Iinkhundla kanye neemhlambi ayikavamisi ukulawulwa ngeziduna ezisikazi, kodwana amadzinyana aduna nasikazi ayakhitjhwa bona akhambe ayozitholela yawo indawo.

Ikhaya/indawo yokuhlala/isikhundla

Umhlobo lo wobudzobhelana uthanda khulu ukuhlala eendaweni ezimahlathi womhlobo we-savannah khulukhulu lapho kunemithithi edege. Imigodazo isuselwa eenthubuni ebegade zingezomuhlwa, ngaphasi kwamadwala, kanye nemithini eyomileko kanye neendaweni ezibizwa nge-Koppies.

Lapho butholakala khona

Umhobo lo wobudzobhelana utholakala khulu eendaweni zekabeni kanye netlhagwini-pumalanga yeendawo zeSewula Afrika, eNamibia, Botswana, Zimbabwe ukuya ngaphakathi kwePumalanga kanye neTjhingalanga yenarhakazi ye-Afrika.