Red Hartebeest

© Shem Compion

Dzina

Red hartebeest (Alcelaphus buselaphus caama)

Tshivhumbeo

Ndi phukha khulwane, ire na muvhala mutsuku ine ya wela kha phukha dzine dza vha na luvhilo, na muṱana wayo wo lalaho na khofheni ho vuleaho. Dzoṱhe ya tshisadzi na ya tshinna dzi na maṋanga ane avha uri o songana.
Kha tshaka dzayo dza 12 dzo ambiwaho Afrika, heyi ndi yone I yoṱhe ine ya wanala Afrika Tshipembe. Ngauri ho swika he ya isiwa dzi game farm na nature reserve zwa zwino yo no vha fhethu hunzhi. Ya munna I lemela 150kg vhulapfu hayo ndi 1,3 kha mahaḓa. Ngeno ya tsadzi I tshilemela 120 kg fhedzi.

Kuḽele

Ndi phukha ine ya tou ḓi palela,i ṱoṱa mahatsi o linganelaho, ya funa na mahatsi ane a kha ḓi bva u mela fhethu hune ho vha huna mulilo kana mvula.

Kubebele

Iḓi hwala lwa minwedzi ya malo, ṅwana muthihi a kona u bebiwa hu saathu vha na dzi mvula. lwa tshifhinga tshiṱuku dzi tshi kha di bva u bebiwa dzi ya dzumbiwa kha maḓaka o tsitsikanaho dzi saathu ya kha dzinwe.

Kuitele

Hedzi dza tshinna dzine dza ḓiita khulu ya danga dzi ya kona u ita uri hune dza vhusa hone hu si ḓe dzinwe. Dzi tshimbila nga lugwada lwa 30 uvhona zwi songo doweleyaho nga heyi phukha musi dzo ita tshipulumbu.

Hune Dza Wanala Hone

Dzi funesa fhethu hune ha vha uri ho oma ha dovha ha sa vhe na maḓi hangei Namibia, Kalahari, vhukovhela ha Botswana na northwestern Afrika Tshipembe.

Mawanwa

Heḽi dzina ḽa uri hartebeest ḽo bva kha maṋanga ane avha uri o songana, zwinwe zwo tendiwaho ndi zwa uri dzina heḽi ḽi bva kha tshi dutch na uri beest zwi tshi khou amba beast.
Ipfi ḽa uri hartebeest ḽo shumisesiwa nga mavhuru vha tshi khou ri heyi phukha I fana deer. Heḽi dzina ndi dzina ḽa tshivhuru.