Red Hartebeest
Hartebeest e Khwibidu

© Shem Compion

Leina

Hartebeest e Khwibidu (Alcelaphus buselaphus caama)

Ponalo

Hartebeest ye e lego motheogeng ke pudi ya lešoka ye e khwibidu bjo bo putšwa, ka mokokotlo wa go sekama le sefahlego se se seese. Bong ka bobedi bon a le dinaka dinkgolo tša boima.
Go mefuta ye 12 ya diphoofolo tše di hlalošitšwego ka Aforika, Hartebeest e khwibidu ke yoan e tee e hwetšwago Aforika Borwa, ka mabaka a go e tsebagatša gape bolemeruing tša go rua diphoofolo tše hlaga le dirapeng tša hlago. E setše e abagantšwe ka bophara matšatši a.
Poo e kgolo e ne boima bja dikilograma tše 150 ditshadi tšona di ne boima bja dikograma tše 120 gomme di gomme di lekantšhetšwa mitara le kgutlo tharo ka botelele go tšwa legetleng.

Dijo

Hartebeest khwibidu ke se sengwe sa diphedi tše di fulago bjang gomme e rata bjang bjo bo magareng ka botelele bo hlwekilego, gomme ka morago ga mello e rata kudu bjang bjo bo melago goba sethokgweng ka morago ga pula.

Tswalo

Go latela go duša lebaka la dikgwedi tše seswai, ka tlwaelo go tswalwa namane e tee pele ga dipula tša selemo. Ka nakonyana ye nnyane ka morago ga go belegwa, di a fihliwa gareng ga dimela tše ntšhi kudu pele di kaya sehlopheng.

Boitshwaro

Gantši dipoo tša sebaka di fela di iponagatša mo maswikeng ao di a swailego ka boloko le mokgobo go bontšha gore ke sebaka sa tšona. Dihartebeest di di sepela bofefo e bile di botse gomme di a phakiša go phe;a ka sehlopha se la fihlang go 30. Go bona se esego tlwaelo ke ntwa ya yona le motho o sepelago ka paesekele.

Moo di Hwetšago

Tikologo ye e omilego, e omile mafelong a Namibia, Kalahari, Borwa bja Botswana, le Bokone Bohlaba Aforika Borwa.

Ka Boripana

Leina la hartebeest le be le bapantšhwa le manaka a seemo sa pelo, eupsa le amogetšwe gore le tšwa lentšweng la se-Dutch le lerego Hert le bolelago Deer le Beest le blolega Phoofolo. Lentšu Haartebeest le be le šomišwa ke maburu a kgale ba bego ba gopola gore diphoofolo tše di bogegago bjalo ka Deer. Hartbeest ke seAfrikaans se bolelago hartebeest.