Red Hartebeest

© Shem Compion

Ligama

Red Hartebeest (Alcelaphus buselaphus caama)

Kutiveta Kwayo

Le Red Hartebeest yinyamatane lenkhulu, lebovana losaluphuti nemgogodla lowehlako kanye nebuso lobudze lobubanti. Yomibili imilili inetimphondvo letisandingilizi.
Kuletilwane letilishumi nakubili letichaziwe la Afrika, le Red Hartebeest ngiyo yodvwa levelako la Ningizimu Afrika. Ngendzaba yekubuyiswa etindzaweni tetilwane nasetindzaweni temvelo wemhlaba, yinengi kakhulu nyalo.
Tinkhabi letindvuna tikala likhulu nemashumi lasihlanu ema kg bese tikala 1.3m emahlombe, tibe tinkhomo tikala ema kg lalikhulu nemashumi lamabili kuphela.

Kudla Kwayo

Ema Red Hartebeest silwane lesidla tjani lobusemkhatsini ngebudze, netjani lobusahluma ngemuva kwekushiswa noma lobuhluma emva kwetimvula.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Ngekulandzela tinyanga letisiphohlongo yemitsi, ematfole avama kutalwa kungakefiki sikhatsi selihlobo lesinetimvula. Sikhatsi lesincane nalisandza kutalwa, ematfole afihlwa ematjalweni lahlangene kungukhani ahlanganyela nemhlambi.

Kutiphatsa Kwayo

Tinkhabi tendzawo tivama kutiveta ngendlela leyenta tibonakale ngekwenta lokusatintsashana bese tenta sicumbi ngebulongo. Le Red Hartebeest iyashesha ngetinyawo futsi ikhululekile, tivela ngemihlambi lengaba ngemashumi lamatsatfu. Kubona intfo lengakajwayeleki ye Red Hartebeest kanye nemchubi welibhayisikili.

Lapho Itfolwa Khona

Tindzawo leyitinconotako nguletomile, letisesigodzini lesome kakhulu sase Namibia, nase Kalahari, eningizimu yeBotswana, kanye nenyakatfo kuya enshonalanga yase Ningizimu Afrika.

Luhla Lolubhaliwe

Laligama lelitsi Hartebeest lacatjangwa kutsi licondziswe ku heart shaped curve (likona lelimise kwenhlitiyo) letimphondvo kepha sento lesimukelwe nyalo kutsi lichamuka egameni lase Dutch (hert) lelisho deer ngesi Dutch bese beest usho beast (silwane sesiganga lesikhulu).
Lelitemu lelitsi hartebeest lasetjentiswa ngemabhunu akucala labecabanga kutsi letilwane tibukeka njenge deer (inyamatane). Hartebeest ligama lesibhunu lelisho hartebeest.