Mountain Reedbuck

© Roger de la Harpe

Dzina

Mountain reedbuck (Redunca fulvorufula)

Tshivhumbeo

Ndi tshipuka tsho linganelaho, tsha vhulenda tshine tsha shona tshi re na luvhilo nga mannda. ya tshinna I lemela 32 kg ya lapfa 750mm hafha kha mahaḓa ayo. Dza tsadzi ndi ṱhukhu dzi lemela 30 kg.
Mithenga ndi gireyi, fhedzi ṱhoho na mahaḓa ayo ndi matsuku uya kha buraweni. Ya vha na mutshila wo no suvhelela mutshena na nga fhasi hayo ndi hu tshena.Ya vha na maṋanga o tou ya phanḓa a kombama kha ya tshinna. Ya vha na nḓevhe ndapfu dzo imelaho nnṱha.

Kuḽele

Ndi phukha ine ya tou ḓipalela zwiḽiwa na hone ya funa nga maanḓa fhethu hune havha uri ho ḓala maḓi.

Kubebele

Ya tsadzi iya beba ṅwana muthihi tshilimo nga murahu ha uḓi hwala lwa minwedzi ya malo. Thuku iya kona u hula ya nga khulwane nga murahu ha minwaha mivhili. Ya tsadzi iya vhibva lwa vhudzekani ine minwadzi ya 15.

Kuitele

Hezwi I tshi gidima ina zwine zwa I ṱalusa zwi mangadzaho, mutshila wo imiselwa nnṱha, I tshi khou vhonadza nga fhasi hayo hu tshena. Dzi tshimbila nga madanga a u bva kha phukha tharu uya kha dza malo, ngeno nadzo no swika 30 dzo no di vhoniwa dzi dzoṱhe.
Hedzi dzine dza vha nnzhi hu vha hu si zwa tshifhinga tshilapfu dzi ya swika hune dza phaḓaladziwa arali dzo khakhiswa dza sala dzi ṱhukhu. Hedzi dza tshinna ṱhukhu dzi ya pandeliwa dza ya dza u dzula na dzinwe dzi saathu ita zwa nzeo uri dzi kone u pfumbudziwa kha nḓila yone. Kanzhi hu vha huna ya tshinna nthihi kha danga liṅwe na liṅwe.

Nḓowelo

Nḓowelo yadzo ndi hei,uya nga ha dzina ḽadzo ḽi tshi ḓi amba, ndi phukha ya dzi thavhani. Dzi ya kona u vhonala thavhani dzi tshi khou ḽa kana dzo awela kha mirunzi na kha maḓaka mahulwane.

Hune dza Dzula Hone

Dzo isesiwa nga maanḓa dzi thavhani, Drakensberg, na Karoo koppies uyela Orange river. Yo ḓala nga maanḓa kha ndowelo yo no konḓelelea.

Tshitatisitiki

Dzina ḽa tshi Latin: Redunca fulvorufula
Tshileme (tshisadzi): 15-34kg
Tshileme (tshinna): 24-36
Tshifhinga tsha uḓi hwala: Minwedzi ya malo
Mbalo ya zwibebwa: Muthihi
Nzudzanyo: Artiodactyla
Muṱa: Bovidae

Kubebele

Ṅwana muthihi uya bebiwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tsha ṅwaha (ṅyendavhusiku-phando) nga murahu ha u ḓi hwala ha minwedzi ya malo.

Magannḓisi

A huna phambano vhukati ha mountain reedbuck na magannḓisi a reedbuck. A tou vha maṱuku.