Mountain Reedbuck
Iqala Lentabeni

© Roger de la Harpe

Igama

Iqala lentabeni [Redunca fulvorufula]

Ukwakheka Nokuvela Kwazo

Iqala lentabeni limhlobo wenyamazana wesilinganiso esiphakathi sobukhulu. Iimpongo nofana eziduna zakhona zinesilinganiso sobudisi obumakhilogremu amasumi amathathu nambili (32 Kg), kanye nesilinganiso sobude obuphakamileko obumamilimitha amakhulu alikhomba namasumi amahlanu (750 mm). Ezisikazi zona zincani ngesilinganiso sobudisi obumakhilogremu amasumi amathathu kwaphela (30Kg).
Amaboyazo ande ngombala omlotha, kodwana ihloko kanye namahlombe zinombala othanda ukuba bomvana okuqarhe ngombala onzotho. Umsilayo umhlotjhana kuthi emathunjini nangaphasi ibe mhlophe twa. Iinyamazanezi zimhlobo oneendlebe ezide kodwana iimponjwana ezigbenele ngaphambili zitholakala kilezo eziduna zakhona kwaphela.

Ukudla/Idayethi

Amaqala la aphila ngokuzidlela utjani begodu anaso isidingo samanzi atjengekileko nofana ahlanzekileko.

Ukuzala Nokukhulisa

Zizala ilamjana ngalinye ehlobo ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha eziinyanga ezibunane. Amalamjana afinyelela isigaba sobudala nofana ukukhula ngokwaneleko nakaneminyaka emibili, begodu lawo asikazi athoma ukulungela ukungajarhwa eenyangeni ezilisumi nahlanu.

Ukuziphatha Kwawo

Nayigijima ngokweqa ngendlela ejayeleke ngayo ematjeni nofana emadwaleni, iphakamisa umsila kuvele umbalawo wangaphasi omhlophe. Zivamise ukuhlala zimhlambi owakheke ngamaqala amathathu ukuya kabunane, nanyana kunjalo kukhe kwabonakala umhlambi onamalunga amasumi amathathu woke.
Umhlambi omkhulu uvamise ukuhlukana lula ngebanga lokuthikamezeka nofana ukuphazanyiswa manabazo. Kuvamise bona emhlambini munye kube nepongo nofana yinye eduna, kunjalo nje iimpongwana ezincani zivamise ukukhitjhwa emhlambini ukwenzela bona zisungule zazo umhlambi wentjhimani, kanti-ke umhlambi lo nasele ukhule ngokwaneleko kuba ngiwo okhamba utjhijila iimpongo ezikulu ngesikhathi sokujarha.

Ikhaya Lazo/ Indawo Yokuhlala/ Isikhundla

Ikhaya lazo leemvelo lihlathululwa ligama layo (iqala lentabeni) zivamise nokubonakala esiqondolweni sentaba zidla, zihlezi emithunzini nofona zibhaqe hlangana nemithi nofana amahlathi.

Lapho Zitholakala Khona

Ukusabalala kwazo kuphelela esiqongolweni seentaba yesiFunda se-Gauteng, Drakensberg, kanye needaweni eziphakamileko ze-Karoo Koppies magega ne-Orange River. Amaqala wentabeni la ajayeleke khulu ngokuhlala eendaweni ezigcineka lula nofana ezingekhe zatjhugululwa lula.

Iimbalobalo Ngepilwazo Ezirhunyeziweko

Igama lesi-Latin: Redunca Fulvorufula
Isilinganiso sobudisi (esikazi): 15 - 34 kg
Islinganiso sobudisi (eduna): 24 - 36 kg
Isikhathi sekambiso yokumitha: 8 months
Inani/ isibala samalamjana: 1 lamb
Irhemo/ umhlobo: Artiodactyla
Umdeni: Bovidae
Ukuzala nokukhulisa: Ilamjani elilodwa livamise ukuzalwa kesinye nesinye isikhathi sonyaka (kuthi inengi lawo azalwe phakathi kwenyanga kaNobayeni nangoTjhirhweni), ngemva kwesikhathi sekambiso yokumitha esiziinyanga ezibunane.

Ihlathululo Ngemitlhalazo

Awusimukhulu kangako umehluko okhona phakathi kwemitlhala yamaqala weentabeni kanye namaqina, okukhona kungaba kukuthi imitlhala yamaqala mincani kuneyamaqina.