Dwarf Mongoose

© Nigel Dennis

Dzina

Common dwarf mongoose (helogale parvula)

Tshivhumbeo

Ndi tshone tshiṱukusa kha muṱa woyu wa mangoose. zwoṱhe tsha tshinna na tsha tshisadzi zwi lemela 350 uya kha 400gr. Zwo ṱangana vhulapfu ha hone ndi 250 mm mutshila wa hone wo lapfa u fana na muvhili wa tsho. zwi pfi zwo hula zwo no fhedza nwaha. nguvho ya hone I ya fana yo ita buraweni.

Kuḽele

Tshi tshila nga zwithu zwo no nga zwikokovhi, khovhe,zwiṋoni, madzhulu, maḓambatshekwa, dzi nzie na zwinwe zwo raloho, zwi khokhonono hezwi zwiṱuku I tou zwi kandeladza na fhasi ya kona u zwivhulaha, tshinwe tshifhinga zwi tou gwiwa. na zwikhokhonono zwiṱuku zwi ya dzhiiwa. hezwi zwiṱukusa zwi ya ḓi thogomela nga maanḓa arali zwi tshi khou tshimbila zwi zwoṱhe.

Kubebele

Tshi ḓi hwala lwa maḓuvha a 63. Tsha tshisadzi tsha beba vhana vhavhili uya kha vhararu. Tsha tshisadzi tshihulwane tshi ya kona u vha na vhana vhavhili uya kha vhararu luthihi kha nwaha. zwi bebesa zwifhinga zwa dzi mvula kha tsho zwo ṋanganaho ndi zwone zwine zwa kona u vha na vhana zwoṱhe, zwinwe mushumo wazwo ndi u ita luhura zwi tshiitela vhana vha vhanwe. zwivhili arali zwisina vhathusi zwi nga si kone u alusa vhana.

Kuitele

Ndi zwipuka zwine zwa ḓi pfa na hone zwo no tshimbila nga zwigwada. zwi tshimbila zwi tshi swika henefha kha fumbili,zwi tshimbila zwi tshi khou vala mikwita ya zwikhokhono yo ḓalaho hune zwa dzula hone.

Nḓowelo

Zwifunesa fhethu hune ha vha uri ho oma fhethu hune zwa hu funesa nga maanḓa ndi fhethu hune ho ḓalesa matanda sa dzi savannah.

Hune zwa wanala hone

Zwo isesiwa nga maanḓa fhethu huno nga southern hune ha vha na matanda na henegei vunḓuni ḽa northern na northwestern, mphumalanga, dubo lwa vhubvaḓuvha ha kwazulu natal dzo isesiwa kha mashango a vhubva ḓuvha.

Tshitatistiki

Tshileme (tshisadzi): 210-340 g
Tshileme (tshinna): 210-340 g
Vhulapfu (tshisadzi): 18 - 28 cm
Vhulapfu (tshinna): 18 - 28 cm
Tshifhinga tsha u ḓi hwala: 1,5 nwedzi
Vhana: Vhavhili uya kha vhararu
Kudzudzanyele: Carnivore
Muṱa: Viverridae

Kubebele

Vhana vhavhili uya kha vhararu vha ya bebiwa nga nwedzi wa tshimedzi uya kha ṱhafamuhwe, nga murahu ha uḓi hwala ha vhege dza malo.

Zwe zwa waniwa

Tshina zwikunwe zwiṱanu hafha kha milenzhe ya phanḓa,tsha u thoma ndi tshiṱuku tsha vha tsho dzula kha phera. zwikunwane zwa u thoma zwine zwa vhonalesa nga maanḓa arali I tshi khou tshimbila zwiṱuku, arali tsha vha tshi tshi khou gidimesa u nga si zwi vhone. makunwane a milenzhe ya phanḓa o lapfa, a kombama a dovha apfa vhukuma a lapfa u bva hafha he a kombama hone u lingana 10mm na hone ono ḓowela u gwa. hezwi zwa kha milenzhe ya murahu ndi zwi pfufhi nahone zwo lapfa 8mm.