Dwarf Mongoose
Mongoose ye kopana ye e tlwaelegilego

© Nigel Dennis

Leina

Mongoose ye kopana ye e tlwaelegilego [Helogale parvula]

Ponalo

Mongoose ye kopana ye e tlawelegilego (Helogale parvula) ke ye nnyane kudu mo lelapeng la dimongoose, tša dipoo le ditshadi di na le boima bja digrama tše 350 go ya 400 fela. Palomoka ya botelele ke dimilimetara tše 250 le mosela ka botelele bjo bo lekanago le mmele. Di fihlelela bogolo ka ngwaga wa bobedi wa bophelo. Mmala wa letlalo la yona ke wo swanago kamoka, gomme e ka mmala wo botsothwa bja seetša bjo bo khubedu bjo bo tseneletšego.

Dijo

Di ja diphoofotšwana tsa go hloka marapa a mokokotlo bjalo ka dikhunkhwane, dibokwana, mohlwa le ditšie. Dikhunkhwane tše di hwilego ke ditšwasehlabelo tše di humanwago mabung, gomme ka dinako tše dingwe di ka epiwa. Tše dingwe tše di nago le marapo a mokokotlo di a tšewa ka ditiragalo tše dingwe. Maloko a mophato a nna a etše dibatana hloko ge ntše di nyaka dijo.

Pelegišo

Ka morago ga nako ya go duša matšatši a 63, tshegadi tša baimana di belega gabedi go ya go gararo. Ditshadi tša di tšhabiwago ke tše dingwe di ka belega ga bedi go ya go ga raro ka ngwaga. Di belega kudu mo sehleng sa pula. Tse di bušang tseo e lego tshadi le ya poo ka bobedi ke tšona fela tše di kgonago go belegiša le ye ngwe le ngwe mo mephatong kamoka; maloko a mang kamoka a sehlopha a thuša mo go godišego le go šireletša tše nnyane. Batswadi ba ye nnyane ge ba sena bathuši ba ka se kgone go godiša tše di nnyane ka katlego.

Boiswaro

Ke diphoofolo tše di sepela bošego le mosegare, tše di ratago go dula le tše dingwe lego mme di buša dibaka tša tšona, di nyaka dijo ka dihlopha. Sehlopha se ka fihla bogolo bja 20. Sehlopa se se sepelago se šomiša meleta ya mohlwa ye e sa šomišwego go robala bosigo.

Bodulohlago

Di rata go dula mo dibakeng tša go tlala dihlašana tše nnyane.

Di hwetšwa kae?

Go phatlalatšwa ga Dimongoose tše di kopana mo kontinenteng bo fihla Bokone ka mašokeng a tletšego mehlare, Bokone le kua Bokone Bophirima bja Diporofense, Mpumalanga le Bokone bja kgaolo ya KwaZulu-Natal. Di phatlaladitšwe kudu dinageng tša Bokone.

Dipalopalo tša bohlokwa

Boima (tshadi): digerama tše 210-340
Boima (poo): digerama tše 210-340
Botelele (tshadi): disentimitara tše 18 - 28 cm
Botelele (poo): disentimitara tše 18 - 28 cm
Nako ya go duša: dikgwedi tše 1,5
Nomoro ya bašwa: 2 - 4
Tolamo: Carnivora
Lelapa: Viverridae
Pelegišo: 2 - 4 tše nnyane di a belegwa go tšweng kgwedi ya Diphalane - Mopitlo ka morago ga nako ya go duša dibeke tše 8.

Tlhalošo ya mohlala

E na le dinala tše 5 leotong la ka pele, wa mathomo ke o mo nnyane gomme o eletše kwa morago ga bogare bja leoto. Monwana wa mathomo wo o bapilego le maroo a ka pele, gomme e ka bonala ge phoofolo e sepela ka iketlo, e ka nna ya se bontšhe ge e phakiša goba go kitima. E na le menwana ye e 5 mo leotong la ka morago, gomme ke fela lenala la monwana wa mathomo e ka bonala, ka morago ga ye mengwe e 4. Dinala tša maoto a ka pele le tše ditelele, di segoro gomme di bogale, go lekana go fihla go 10 ya dimilimetara go ralala segoro gomme di tlwaeditšwe go epa. Tse ka maotong a ka morago di di kopana, go ka ba 8 ya dimilimetara.