Dwarf Mongoose
Dwarf nkala

© Nigel Dennis

Vito

Dwarf Nkala (helogale parvula)

Xivumbeko

Nkala (hologale) I xiharhi lexi tsongo ka ndyangu wa mi nkala, xiharhi xa xinuna ni xisati swi tika ntiko wa 350 – 400 gr ku ringana.swi lehe ku fika 250mm ni ncila wu ringana ni miri hiku leha.Swi sungula ku kula loko swi fikelela malembe ma mbirhi muhlovo wa dzovo ra vona I unifomo hinkwako, ra braweni wo vonakalela kule ku ya ka ku dzwihala.

Swakudya

Swi hanya hi swi kokovi ku fana ni swifufununu, mandza, tiniya ku katsa na ti njiya.ku katsa vusokotsi, nkarhi unwani wu celiwa handle, ntlawa wo hlaya wu tshama wu langutele swi harhi loko wu hlota.

Ku tshikelela

Endzhaku ka nkarhi wa khume-ntsevu nharhu wa masiku, swiharhi swa xisati swi bebula swimbirhi kumbe swinharhu wa vana. Xiharhi xa xisati xitswala mbirhi kumbe nharhu wa minkala hi lembe, swi tala ku bebula hi ntlawa, ntlwa lowu salaka wu pfuneta ku mamisa ni ku hlayisa swivanana.ntlawa wo pfumala va pfuni awu humeleri ku kulisa nvana.

Mahanyelo

Swi tlharihile, swi thela swi va swihari swo vusa,swi tshama hi mintlawa yo fika ka makume-mbirhi.yinwani yi ridzela vusiku eka tindzhawu to hambana.

Vito hi xilatin

a cinony x jabutus
Ku tswala: Tinweti tinharhu
Nhlayo wa vana: Ntlhanu
Ku kula emiehleketweni: Malembe mambirhi
Ntikelo wo bebula: 272g
Ndyangu: Felidgerunning speed
Ku tshikelela: Swi beburiwa nkarhi wunwana na unwana hi lembe ka tindzhawu to hambana-hambana
Ku languteka: Minwala ya swona ayi khumbi ehansi.
Matshamelo: Nkala wu rhandza ndzhawu yo oma kufana ni nhova.
Swi kumeka kwini: Nkala wu kumeka e Nwalungu nile North wes province, Mpumalanga and Nwalungu wa kwazulu natal.
Ndzavisiso wa nkoka:
Nitkelo (xisati): 210-340g
Nitkelo (xinuna): 210-340g
Ma leleho (xisati): 38 cm
Ma leho (xinuna): 38 cm
Ku tswala: 1,5 ya tinwheti

Nhlayo wa vana: Mbirh-mune
Ndyangu: Felidae Running speed
Ku tshikelela: Mbirhi-mune wa vana va beburiwa ku sukela nhlangula-nyenyankula Endzhaku ka mavhiki ya nhungu.

Nhlamuselo

Yi na swikunwani swa nthlanu, xo sungula ixi tsongo ku landzela lexi-kulunyana. xikunwani xo sungula ka nkondzo wale mahlweni aswi vonaki loko xi famba ni loko xi tsutsuma axi vonakali

Minwala ya milenge ya le mahlweni yi lehe ngopfu, yi tlhela yi loteka, yi fika kwa lomu ka 10mm enyongeni yi tolovele ku cela.