Cape Fox
Tshivenḓa nga khaḽirendwe Ṋekhavhambe

© Nigel J Dennis

Dzina

Cape fox [Vulpes chama]

Tshivhumbeo

Ndi yone ya vhukuma ine ya vha ṱhukhusa i wanalaho Afrika Tshipembe. ina muvhala wa silivhere /gireyi na nḓevhe khulwane dzo lapfesaho vhukuma ina muvhala wo dombilelaho kha mulomo, tshihulwane tsho lapfa 350mm kha mahaḓa tsha lemela 2,5-3kg. I ḓivheswa nga u gidima nga maanḓa ngauri mutshila wa hone uya kona u itika musi I tshi khou shavha kana u tinya.

Kuḽele

I ḽa zwikhokhonono, dzi mbevha na zwiṅwe zwipuka zwiṱuku nga zwinwe zwifhinga iya ḽa mitshelo ya ḓaka na zwipuka zwo faho zwi re masimuni.

Kubebele

I beba nga khalaṅwaha. I bebesa mathomoni a tshilimo ya beba ṅwana muthihi uya kha vhaṱanu. I tshi ḓi hwala lwa maḓuvha 51 uya kha 52.

Kuitele

Ndi phukha ine maitele ayo o dzumbama vhukuma matshilele ayo ha pfesesiwi fhedzi zwi vhonala u nga tshi nga monogamous na zwiṅwevho.

hune zwa wanala hone.

Tshi funesa fhethu ho vuleaho hune ha vha na mahatsi hu sa tou vhaho sogani tshoṱhe, ya funesa u dzula magumoni a maḓi. dzo dalesa nga maanḓa Afrika Tshipembe nga maanḓa kha vunḓu ḽa northern cape na eastern cape nga nnḓani ha south eastern cape na free state, na western na north western na kwazulu natal na north west dza dovha dza wanala Lesotho.

Sitatistic

Tshileme (tshisadzi): 2,5 kg
tshileme (tshiduna): 2,8kg
Vhulapfu( tshisadzi): 94cm
Vhulapfu( tshiduna): 94cm
Tshifhinga tsha u ḓi hwala: Maḓuvha a 52
Mbalo ya vhana: Muthihi uya kha vhaṱanu
Kudzulele: Zwono ḽa ṋama na mahatsi
Muṱa: Canidae

Kubebele

Ṅwana muthihi uya kha vhaṱanu wa vhana vha ya bebiwa nga tshifhinga tshithihi nga nwedzi wa tshimedzi uya kha ḽara. nga murahu ha u ḓi hwala ha minwedzi mivhili na u fhira. tsha tshisadzi tshi na groin na phere mbili kha abdominal mamae.

Zwine zwa I ṱalusa

Tshina zwikuṅwe zwiṱanu kha mulenzhe wa phanḓa fhedzi tshinwe tshikunwe a tshi ngo vhaliwa, claws kha mulenzhe wa phanḓa yo sekena. u lapfa wa dovha wa kombama. hezwi zwa kha milenzhe ya murahu dzi ya fana nga u lingana.

Mawanwa

Nga mafhungo a nḓowelo yayo ya u tshimbila vhusiku zwiita uri I vhulaiwe nga maanḓa vhusiku vhanwe vha I vhulaha vha tshi khou ri ndi nngu naho zwi tshi ḓivhea uri iya ḽa vhana vhane vha kha ḓi bva u bebwa vha nngu, naho zwo ralo vha kha ḓi I ṱhasela.